Dharani Mandala Madhyadolage Lyrics in Kannada- Punyakoti Song

Dharani Mandala Madhyadolage Lyrics in Kannada is a famous folk song about the cow Punyakoti. This song is also known as Punyakoti and Govina Haadu. This is the song from the movie Tabbaliyu Neenade Magane (1977) directed by Girish Karnad and B. V. Karanth.

The song is sung by P. B. Sreenivas and B. K. Sumithra. The Music of the song was composed by Bhaskar Chandavarkar. The song was released under the label of SRS Media Vision.

We have provided the lyrics of the song Dharani Mandala Madhyadolage in both Kannada and English Languages. If you like the song please share it with your friends and family.

Also Read: Jai Shri Ram Lyrics in Kannada- Roberrt

Dharani Mandala Madhyadolage Song Details

Song Name: Dharani Mandala Madhyadolage
Singer: P. B. Sreenivas and B. K. Sumithra
Music Composer: Bhaskar Chandavarkar
Lyrics: Foll Song
Movie:  Dharani Mandala Madhyadolage
Music Label: SRS Media Vision

Dharani Mandala Madhyadolage Lyrics in Kannada

ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಗೋವಿನ ಹಾಡು
ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ
ಮೆರೆಯುತಿಹ ಕರ್ಣಾಟ ದೇಶದೊಳಿರುವ
ಕಾಳಿಂಗನೆಂಬ ಗೊಲ್ಲನ ಪರಿಯನೆಂತು ಪೇಳ್ವೆನು

ಉದಯ ಕಾಲದೊಳೆದ್ದು ಗೊಲ್ಲನು
ನದಿಯ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಮುದದಿ ತಿಲಕವ ಹಣೆಯೊಳಿಟ್ಟು
ಚತುರ ಶಿಖೆಯನು ಹಾಕಿದ

ಎಳೆಯ ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ
ಕೊಳಲನೂದುತ ಗೊಲ್ಲ ಗೌಡನು
ಬಳಸಿ ನಿಂದ ತುರುಗಳನ್ನು
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದನು ಹರುಷದಿ

ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ಗೌರಿ ಬಾರೆ
ತುಂಗಭದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬಾರೆ
ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನೀನು ಬಾರೇ
ಎಂದು ಗೊಲ್ಲನು ಕರೆದನು

ಗೊಲ್ಲ ಕರೆದ ಧ್ವನಿಯ ಕೇಳಿ
ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಬಂದು ನಿಂತು
ಚೆಲ್ಲಿ ಸೂಸಿ ಹಾಲು ಕರೆಯಲು
ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತು ಬಿಂದಿಗೆ

ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನೆಂಬ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು

ಹಬ್ಬಿದ ಮಲೆ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ
ಅರ್ಭುತಾನೆಂದೆಂಬ ವ್ಯಾಘ್ರನು
ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಹಸಿಹಸಿದು ಬೆಟ್ಟದ
ಕಿಬ್ಬಿಯೊಳು ತಾನಿದ್ದನು

ಸಿಡಿದು ರೋಷದಿ ಮೊರೆಯುತಾ ಹುಲಿ
ಘುಡುಘುಡಿಸಿ ಭೋರಿಡುತ ಛಂಗನೆ
ತುಡುಕಲೆರಗಿದ ರಭಸಕಂಜಿ
ಚೆದರಿ ಹೋದವು ಹಸುಗಳು

ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎಂಬ ಹಸುವು
ತನ್ನ ಕಂದನ ನೆನೆದುಕೊಂಡು
ಮುನ್ನ ಹಾಲನು ಕೊಡುವೆನೆನುತ
ಚೆಂದದಿ ತಾ ಬರುತಿರೆ

ಇಂದೆನಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು
ಎಂದು ಬೇಗನೆ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಾಘ್ರನು
ಬಂದು ಬಳಸಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ
ನಿಂದನಾ ಹುಲಿರಾಯನು

ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನೆಂಬ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು

ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನನೀಗಲೆ
ಬೀಳಹೊಯ್ವೆನು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ
ಸೀಳಿಬಿಡುವೆನು ಎನುತ ಕೋಪದಿ
ಖೂಳ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಕೂಗಲು

ಒಂದು ಬಿನ್ನಹ ಹುಲಿಯೆ ಕೇಳು
ಕಂದನಿರುವನು ದೊಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ
ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿ ಮೊಲೆಯ ಕೊಟ್ಟು
ಬಂದು ಸೇರುವೆನಿಲ್ಲಿಗೆ

ಹಸಿದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೊಡವೆಯ
ವಶವ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲು ನೀನು
ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವೆಯ
ಹುಸಿಯನಾಡುವೆ ಎಂದಿತು

ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ
ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ
ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ
ಮೆಚ್ಚನಾ ಪರಮಾತ್ಮನು

ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನೆಂಬ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು

ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವೆನೆಂಬ ಹುಲಿಗೆ
ಚೆಂದದಿಂದ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು
ಕಂದ ನಿನ್ನನು ನೋಡಿ ಹೋಗುವೆ
ನೆಂದು ಬಂದೆನು ದೊಡ್ಡಿಗೆ

ಆರ ಮೊಲೆಯನು ಕುಡಿಯಲಮ್ಮ?
ಆರ ಸೇರಿ ಬದುಕಲಮ್ಮ?
ಆರ ಬಳಿಯಲಿ ಮಲಗಲಮ್ಮ?
ಆರು ನನಗೆ ಹಿತವರು?

ಅಮ್ಮಗಳಿರಾ ಅಕ್ಕಗಳಿರಾ
ನಮ್ಮ ತಾಯೊಡಹುಟ್ಟುಗಳಿರಾ
ನಿಮ್ಮ ಕಂದನೆಂದು ಕಾಣಿರಿ
ತಬ್ಬಲಿಯನೀ ಕರುವನು

ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಹಾಯಬೇಡಿ
ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಒದೆಯಬೇಡಿ
ಕಂದ ನಿಮ್ಮವನೆಂದು ಕಾಣಿರಿ
ತಬ್ಬಲಿಯನೀ ಕರುವನು

ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನೆಂಬ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು

ತಬ್ಬಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೆ
ಹೆಬ್ಬುಲಿಯ ಬಾಯನ್ನು ಹೊಗುವೆನು
ಇಬ್ಬರ ಋಣ ತೀರಿತೆಂದು
ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿತು ಕಂದನ

ಗೋವು ಕರುವನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು
ಸಾವಕಾಶವ ಮಾಡದಂತೆ
ಗವಿಯ ಬಾಗಿಲ ಸೇರಿ ನಿಂತು
ತವಕದಲಿ ಹುಲಿಗೆಂದಿತು

ಖಂಡವಿದೆಕೋ ಮಾಂಸವಿದೆಕೋ
ಗುಂಡಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ರಕ್ತವಿದೆಕೋ
ಚಂಡ ವ್ಯಾಘ್ರನೆ ನೀನಿದೆಲ್ಲವ
ನುಂಡು ಸಂತಸದಿಂದಿರು

ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಮಾತ ಕೇಳಿ
ಕಣ್ಣ ನೀರನು ಸುರಿಸಿ ನೊಂದು
ಕನ್ನೆಯಿವಳನು ಕೊಂದು ತಿಂದರೆ
ಮೆಚ್ಚನಾ ಪರಮಾತ್ಮನು

ಎನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಕ್ಕ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಕೊಂದು ಏನ ಪಡೆವೆನು?
ಎನ್ನುತ ಹುಲಿ ಹಾರಿ ನೆಗೆದು
ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವ ಬಿಟ್ಟಿತು

ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನೆಂಬ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು

ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯು ನಲಿದು ಕರುವಿಗೆ
ಉಣ್ಣಿಸಿತು ಮೊಲೆಯ ಬೇಗದಿ
ಚೆನ್ನ ಗೊಲ್ಲನ ಕರೆದು ತಾನು
ಮುನ್ನ ತಾನಿಂತೆಂದಿತು

ಎನ್ನ ವಂಶದ ಗೋವ್ಗಳೊಳಗೆ
ನಿನ್ನ ವಂಶದ ಗೊಲ್ಲರೊಳಗೆ
ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯೊಳಗೆ
ಚೆನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಭಜಿಸಿರೈ

ಈವನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪದ
ಭಾವಜಪಿತ ಕೃಷ್ಣನು

Dharani Mandala Madhyadolage Lyrics in English

Dharani Mandala Madhyadolage
Mereyutiha Karnata Deshadi Iruva
Kalinganemba Gollana Pariyanenthu Pelvenu

Udaya Kaaladoleddu Gollanu
Nadiya Snanava Maadikondu
Mudadi Thilakava Haneyalittu
Chadura Shikeyanu Haakida

Eleya Maavina Marada Kelage
Kolalanoodhutha Golla Gowdanu
Balasi Nindiha Thurugalannu
Balige Karedanu Harushadi

Gange Baare Gowri Baare
Thungabhadre Thaayi Baare
Punyakotiyu Neenu Baare
Endu Gollanu Karedanu

Golla Kareda Dhaniya Keli
Ella Hasugalu Bandu Ninthu
Chelli Soosi Haalu Kareyalu
Alli Thumbithu Bindige

Sathyave Bhagavanthanenda Punyakotiya Katheyidu

Habbida Male Madhyadolage
Arbhuthanu Nemba Vyaghranu
Abbarisi Hasihasidu Bettada
Kibbiyolu Thaanirdanu

Sididu Roshadi Moreyutha Huli
Gudugudisi Bhoridutha Chhangane
Tudhukaleragida Rabhasakanji
Chedari Hoduvu Hasugalu

Punyakoti Emba Hasuvu
Thanna Kandana Nenedukondu
Munna Haalanu Koduvenenutha
Chendadi Tha Baruthire

Indenage Aahara Sikkithu
Endu Begane Dushta Vyaaghranu
Bandu Balasi Addagatti
Nindanaa Hulirayanu

Sathyave Bhagavanthanenda Punyakotiya Katheyidu

Mele Biddu Ninnaneegale
Beelahoyvenu Ninna Hotteya
Seeli Biduvenu Enutha Kopadi
Khoola Vyaaghranu Koogalu

Ondu Binnaha Huliye Kelu
Kandaniruvanu Doddiyolage
Ondu Nimishadi Moleya Kottu
Bandu Seruvenillige

Hasida Velege Sikkidodaveya
Vashava Madaade Bidalu Neenu
Nusuli Hoguve Matte Baruveya
Husiya Nudiyuve Enditu

Sathyave Namma Thaayi Thande
Sathyave Namma Bandhu Balaga
Sathya Vaakyake Thappi Nadedare
Mechchana Paramaathmanu

Satyave Bhagavantanemba Punyakotiya Kateyidu

Kondu Thinnuvenemba Hulige
Chendadinda Bhaashe Kottu
Kanda Ninnanu Nodi Hoguve
Nendu Bandenu Doddige

Amma Neenu Saayaleke
Nanna Thabbali Maadaleke
Summanilliye Nillenutha
Ammanige Karu Helithu

Kotta Bhaashege Thappalaare
Ketta Yovhane Maadalaare
Nishteindale Popenallige
Katta Kadegidu Khanditha

Aara Moleyanu Kudiyalamma
Aara Baliyali Malagalamma
Aara Seri Badukalamma
Aaru Nanage Hithavaru

Ammagalira Akkagalira
Enna Thaayoda Huttugalira
Kanda Nimmavanendu Kaaniri
Thabbaliyani Karuvanu

Munde Bandare Haayabedi
Hinde Bandare Odeyabedi
Kanda Nimmavanendu Kaaniri
Thabbaliyani Karuvanu

Kattakadeyali Meyebeda
Bettadottige Hogabeda
Dushta Vyaagranu Honchuthiruvanu
Natta Naduviru Kandane

Satyave Bhagavantanemba Punyakotiya Kateyidu

Tabbaliyu Neenade Magane
Hebbuliya Baayannu Hoguvenu
Ibbara Runa Theerithendu
Thabbikondithu Kandana

Govu Karuvanu Bittu Bandu
Saavakaashava Maadadanthe
Gaviya Baagila Seri Ninthu
Thavakadali Huligendithu

Khandavideko Maamsavideko
Gundigeya Bisi Rakthavideko
Chanda Vyaaghrane Neenidellava
Nundu Santhasadindiru

Punyakotiya Maatha Keli
Kanna Neeranu Surisi Nondu
Kanne Ivalanu Kondu Thindare
Mechchana Paramatmanu

Enna Odahuttakka Neenu
Ninna Kondu Yena Padevenu
Ennutha Huli Haari Negedu
Thanna Praanava Bittithu

Satyave Bhagavantanemba Punyakotiya Kateyidu

Punyakotiyu Nalidu Karuvige
Unnisithu Moleya Begadi
Chennagollana Karedu Thaanu
Munna Thaaninthendithu

Enna Vamshada Govgalolage
Ninna Vamshada Gollarolage
Munna Prathi Sankranthiyolage
Chenna Krishhnana Bhajisirai

Evanu Saubhagya Sampada
Bhava Jaapita Krishnanu

Related Keywords and Search Tags

punyakoti song lyrics in kannada pdf
punyakoti full song lyrics in kannada
punyakoti story moral in kannada
punyakoti story in kannada free download

punyakoti song lyrics in kannada pdf
punyakoti song lyrics in english
punyakoti song in telugu
punyakoti telugu
punyakoti dharani mandala madhyadolage

Govina Haadu
Tabbaliyu Neenade Magane

dharani mandala madhyadolage kanasanu beesi olavina baleyanu
dharani mandala madhyadolage gelathi o gelathi

Dharani Mandala Madhyadolage Video Song

Conclusion:

We hope Dharani Mandala Madhyadolage Lyrics in Kannada will definitely help you. If you find this helpful then please help us by sharing this article with your friends and family. Punyakoti is the best story we heard in our childhood, it teaches us a lesson and the story is really heart-touching! By reading the lyrics you understand the story, this is so meaningful and heart touching. We suggest you can tell these lyrics to your sons and daughters.

Usually, this song will be teached in school and for every 5th standard students this lesson is fixed. Let us know your thoughts in comment section.

If you need any changes in the above lyrics or you find any mistakes please feel free to contact us by visiting our Contact Us Page. Thank You…

Keep Connected with us…

Leave a Comment