Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada

Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada is a devotional song based on Shree Hanuman.

Hanuman Chalisa Lyrics is a great song is written by 16-century poet Tulsidas in the Hindi language at first. Shree Hanuman is the Brahmachari God, and millions of people chant the Chalisa to receive the blessings of Sri Hanuman.

Shree Hanuman is a devotee of Shri Rama, and one of the central characters in the Sanskrit epic Ramayana. He is considered by many to be an avatar of the God Shiva.

We have provided the lyrics of the song Hanuman Chalisa in both Kannada and English Languages. If you like the song please share it with your friends and family. Thank you…

Hanuman Chalisa Song Details

Song Name: Hanuman Chalisa
Singer: Tulsidas
Music Composer: Tulsidas
Lyrics: Tulsidas

Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada

ದೋಹಾ
ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ।
ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ ॥
ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ ।
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ ॥

ಧ್ಯಾನಂ
ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತ ವಾರಾಶಿಂ ಮಶಕೀಕೃತ ರಾಕ್ಷಸಂ ।
ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾ ರತ್ನಂ ವಂದೇ-(ಅ)ನಿಲಾತ್ಮಜಂ ॥
ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ।
ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ॥

ಚೌಪಾಈ
ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ ।
ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ॥ 1 ॥

ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ ।
ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ ॥ 2 ॥

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ ।
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ॥3 ॥

ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ ।
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ ॥ 4 ॥

ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ ।
ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ ॥ 5॥

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ ।
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ ॥ 6 ॥

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ ।
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ ॥ 7 ॥

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ ।
ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ ॥ 8॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ ।
ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜಲಾವಾ ॥ 9 ॥

ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ ।
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ ॥ 10 ॥

ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ ।
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರಲಾಯೇ ॥ 11 ॥

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ ।
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತ ಸಮ ಭಾಯೀ ॥ 12 ॥

ಸಹಸ್ರ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶಗಾವೈ ।
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ ॥ 13 ॥

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ ।
ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ ॥ 14 ॥

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ ।
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ ॥ 15 ॥

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ ।
ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ ॥ 16 ॥

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ ।
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ ॥ 17 ॥

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ ।
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ ॥ 18 ॥

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ ।
ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ ॥ 19 ॥

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ ।
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ ॥ 20 ॥

ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ ।
ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ ॥ 21 ॥

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ ।
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರ ನಾ ॥ 22 ॥

ಆಪನ ತೇಜ ಸಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ ।
ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ ॥ 23 ॥

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ ।
ಮಹವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ॥ 24 ॥

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ ।
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ ॥ 25 ॥

ಸಂಕಟ ಸೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ ।
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ ॥ 26 ॥

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ ।
ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ ॥ 27 ॥

ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ ।
ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ ॥ 28 ॥

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪ್ರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ ।
ಹೈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ ॥ 29 ॥

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ ।
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ ॥ 30 ॥

ಅಷ್ಠಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ ।
ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ ॥ 31 ॥

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ ।
ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ ॥ 32 ॥

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ ।
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ ॥ 33 ॥

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುಪತಿ ಪುರಜಾಯೀ ।
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ ॥ 34 ॥

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ ।
ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ ॥ 35 ॥

ಸಂಕಟ ಕ(ಹ)ಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ ।
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವೀರಾ ॥ 36 ॥

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ ।
ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ ॥ 37 ॥

ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯೀ ।
ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯೀ ॥ 38 ॥

ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ।
ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ ॥ 39 ॥

ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ ।
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ ॥ 40 ॥

ದೋಹಾ
ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ – ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ್ ।
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ – ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್ ॥
ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರಕೀ ಜಯ । ಪವನಸುತ ಹನುಮಾನಕೀ ಜಯ । ಬೋಲೋ ಭಾಯೀ ಸಬ ಸಂತನಕೀ ಜಯ ।

Hanuman Chalisa Lyrics in English

Jai Hanuman gyan gun sagar
Jai Kapis tihun lok ujagarRam doot atulit bal dhama
Anjaani-putra Pavan sut namaMahabir Bikram Bajrangi
Kumati nivar sumati Ke sangiKanchan varan viraj subesa
Kanan Kundal Kunchit KeshaHath Vajra Aur Dhuvaje Viraje
Kaandhe moonj janehu sajaiSankar suvan kesri Nandan
Tej prataap maha jag vandanVidyavaan guni ati chatur
Ram kaj karibe ko aaturPrabu charitra sunibe-ko rasiya
Ram Lakhan Sita man BasiyaSukshma roop dhari Siyahi dikhava
Vikat roop dhari lank jarava

Bhima roop dhari asur sanghare
Ramachandra ke kaj sanvare

Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye
Shri Raghuvir Harashi ur laye

Raghupati Kinhi bahut badai
Tum mam priye Bharat-hi-sam bhai

Sahas badan tumharo yash gaave
Asa-kahi Shripati kanth lagaave

Sankadhik Brahmaadi Muneesa
Narad-Sarad sahit Aheesa

Yam Kuber Digpaal Jahan te
Kavi kovid kahi sake kahan teTum upkar Sugreevahin keenha
Ram milaye rajpad deenhaTumharo mantra Vibheeshan maana
Lankeshwar Bhaye Sub jag janaYug sahastra jojan par Bhanu
Leelyo tahi madhur phal januPrabhu mudrika meli mukh mahee
Jaladhi langhi gaye achraj naheeDurgaam kaj jagath ke jete
Sugam anugraha tumhre teteRam dwaare tum rakhvare
Hoat na agya binu paisareSub sukh lahae tumhari sar na
Tum rakshak kahu ko dar naaAapan tej samharo aapai
Teenhon lok hank te kanpai

Bhoot pisaach Nikat nahin aavai
Mahavir jab naam sunavae

Nase rog harae sab peera
Japat nirantar Hanumant beera

Sankat se Hanuman chudavae
Man Karam Vachan dyan jo lavai

Sab par Ram tapasvee raja
Tin ke kaj sakal Tum saja

Aur manorath jo koi lavai
Sohi amit jeevan phal pavai

Charon Yug partap tumhara
Hai persidh jagat ujiyara

Sadhu Sant ke tum Rakhware
Asur nikandan Ram dulhareAshta-sidhi nav nidhi ke dhata
As-var deen Janki mataRam rasayan tumhare pasa
Sada raho Raghupati ke dasaTumhare bhajan Ram ko pavai
Janam-janam ke dukh bisraavaiAnth-kaal Raghuvir pur jayee
Jahan janam Hari-Bakht KahayeeAur Devta Chit na dharehi
Hanumanth se hi sarve sukh karehiSankat kate-mite sab peera
Jo sumirai Hanumat BalbeeraJai Jai Jai Hanuman Gosahin
Kripa Karahu Gurudev ki nyahinJo sat bar path kare kohi
Chutehi bandhi maha sukh hohi

Jo yah padhe Hanuman Chalisa
Hoye siddhi sakhi Gaureesa

Tulsidas sada hari chera
Keejai Nath Hridaye mein dera

 Pavan Tanay Sankat Harana
Mangala Murati Roop
Ram Lakhana Sita Sahita
Hriday Basahu Soor Bhoop

Hanuman Chalisa Video Song

Author Of Hanuman Chalisa

The authorship of the Hanuman Chalisa is attributed to Tulsidas (1532-1623), a 16th-century poet-saint who mentions his name in the last verse of the hymn. It is said in the 39th verse of the Hanuman Chalisa that whoever chants it with full devotion to Hanuman, will have Hanuman’s grace. Among Hindus worldwide, it is a very popular belief that chanting the Chalisa invokes Hanuman’s divine intervention in grave problems.

Hanuman Chalisa Tulsidas
Hanuman Chalisa Tulsidas

Tulsidas was born to Shravan Shukla Saptami, Vikrami Samvat in 1554 (1532 AD) in the district of Uttar Pradesh in India, Tulsidas mother Hulsi and father Athram Dubey. The Tulsidas was the Saruparin Brahmans of the Parashara tribe.

Tulsidas is considered the incarnation of the great Valmiki. In prophetic mythology, the god Shiva tells Parvati how Valmiki received blessings from Hanuman for singing the praises of Sri Rama in the vernacular language of Kali Yuga. When Valmiki became a Tulsidas this prophecy of Lord Shiva came to fruition in 1554.

Hanuman Chalisa in Kannada

Hanuman Chalisa Lyrics in kannada
Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada

The Hanuman Chalisa is a very popular devotional song among Hindus in this modern age. Some of them chant this prayer for them every day. According to verse, it is believed that whoever chant Hanuman Chalisa twice a day, will experience the glorious ocean, free from the cycle of birth and death. Each of the verses of Hanuman Chalisa gives a blessing, and each verse is rewarded, according to the devotee’s sentiment or voice.

Benefits of Hanuman Chalisa Lyrics

We have already mentioned above 40 verses of Hanuman Chalisa. But do you know what are the benefits of chanting these 40 verses of Hanuman Chalisa? If you know the benefits of Hanuman Chalisa you will never forget chanting this devotional song.

Hanuman Chalisa is the main devotion song of the 40 verses chanted by millions of people to receive blessings from Shree Hanuman. We can chant Hanuman Chalisa in the morning and evening daily. Hanuman Chalisa will not take more than 10 minutes to finish fully 40 verses. If you don’t have time to finish all 40 verses, select a few verses to suit their needs and chant it heartily. We have already told you about 40 verses of Hanuman Chalisa. Let’s learn about the benefits of chanting Hanuman Chalisa. What are the benefits of chanting Hanuman Chalisa? Why should we chant Hanuman Chalisa? Take a look.

Hanuman Chalisa Lyrics in kannada
Hanuman Chalisa Lyrics in kannada
 1. It is believed among Hindus that reciting Hanuman Chalisa calls upon Hanuman’s involvement in critical problems and helps wards off evil spirits and negative energy.
 2. Recital of the Hanuman Chalisa helps reduce the effects of Sade Sati and helps those suffering due to Saturn if they read Hanuman Chalisa on Saturday for peace and prosperity.
 3. Hanuman Chalisa can help those troubled with nightmares if they place the Chalisa under their pillow before sleeping.
 4. More than anything, dedicated recitals of Hanuman Chalisa can one overcome the trauma of bad experiences.
 5. Reading Hanuman Chalisa is beneficial if one wants to get rid of the karmic effects of the bad deeds done in the past.
 6. Those who read Hanuman Chalisa with utmost dedication invite the divine protection of Lord Hanuman who removes obstacles in our endeavors.
 7. Those suffering from stress should read Hanuman Chalisa to feel relaxed and in control of life.
 8. It is believed that Lord Hanuman can prevent accidents and ensure a successful trip, which is why many people have idols of Hanuman in their cars.
 9. For those seeking enlightenment, reading Hanuman Chalisa can help them gain wisdom and spiritual knowledge.
 10. Reciting Hanuman Chalisa helps people who have been distracted by a bad company. It helps in the reformation of those fallen prey to objectionable habits.
 11. It eliminates disagreements and promotes unanimity and contentment. Reciting Hanuman Chalisa promotes harmony and eliminates unnecessary arguments by making one aware.

Hope these benefits help you with positive minds.

Hanuman Chalisa FAQs

Who wrote Hanuman Chalisa?

Goswami Tulsidas has written the Hanuman Chalisa.

What is Hanuman Moola Mantra?

Om Shri Hanumate Namah॥

How many times should the Hanuman Chalisa be read in a day?

For regular worship single recital of Hanuman Chalisa with full devotion is sufficient for a day. But, for attaining any specific goal or wish one should recite it 108 times in a single go without haste & with full worship.

How to download Hanuman Chalisa pdf?

To download the Hanuman Chalisa pdf, click here.

What is Hanuman Gayatri Mantra?

Om Anjaneyaya Vidmahe Vayuputraya Dhimahi।
Tanno Hanumat Prachodayat॥

What are the benefits of chanting Hanuman Chalisa?

The regular chanting of Hanuman Chalisa purifies both body and mind and is deeply elevating. It spares one from all evils throughout everyday life and helps increase otherworldly knowledge and trust throughout everyday life.

What is the ideal time to recite Hanuman Chalisa?

It is believed that people who have significant tasks to be accomplished should recite these verses 1008 times on an auspicious night of Tuesday, Thursday, Saturday or on moola star day or moola nakshatra. One will have all obstacles removed for a good life and furthermore get the insurance and effortlessness of Hanuman when recited around evening time.

Does Hanuman Chalisa have astrological significance?

 • Hanuman Chalisa has astrological significance as well. It is found to be deeply successful in controlling the malefic impacts of Saturn’s transit or Saturn’s major or minor periods. Those under the negative impact of the planet will discover incredible help and advantage with the regular recitation of the Chalisa 8 times on a Saturday.
 • Those with mangal dosha or are Manglik should recount this Chalisa for beneficial results. Positive characteristics of Mars-like quality, mental fortitude, unstoppable soul, and vitality are guzzled through reciting the Chalisa.
 • Those with tribulations of Planets Saturn and Mars should recount the Chalisa for positive results.

What is the divine importance of Hanuman Chalisa?

Hanuman Chalisa comprises 40 verses. It is believed to be very powerful. As per Hindu religious beliefs, recitation of these 40 verses for 40 days with full faith and devotion can get your prayers answered and earn you immense merit and can get you darshan of 12 jyotirlingas of Lord Shiva and 5 Mukhi Hanuman.

Does Hanuman want us to be a Brahmachari?

No. Lord Hanuman doesn’t want us all to be Brahmachari. He wants us to respect women and lead our life being honest, responsible, and trustworthy people.

Do I need to sing Hanuman Chalisa loudly?

No! You do not need to be loud. It is good to recite Hanuman Chalisa quietly and spell each and every word of it clearly. Reciting any mantra should be like you are meditating and in return, it should give you pleasure and inner peace. By the time of reciting Hanuman Chalisa it is best recommended that you close your eyes, concentrate your thoughts and try to visualize Lord Hanuman in any form you can.

Can a non-vegetarian recite Hanuman Chalisa?

Yes. Anyone can recite Hanuman Chalisa regardless of his eating habits. Your thoughts, deeds, and intentions are the one that matters the most. Vegetarians and non-vegetarians both can worship Lord Hanuman by reciting Hanuman Chalisa. Reciting Hanuman Chalisa under the influence of alcohol or drugs is something that is not recommended by any means.

Related Searches:

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ lyrics download

Hanuman Mantra for success in Kannada PDF

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ pdf

Meaning of Hanuman Chalisa in Kannada

 

Conclusion:

We hope Hanuman Chalisa in the Kannada Language will definitely help you to chant daily. If you find this helpful then please help us by sharing this article with your friends and family.

If you need any changes in the above lyrics or you find any mistakes please feel free to contact us by visiting our Contact Us Page. Thank You…

Keep Connected with us…

1 thought on “Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada”

Leave a Comment