Vishnu Sahasranamam Lyrics In Kannada- ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Vishnu Sahasranamam Lyrics In Kannada is a very meaningful Stotram that you can chant during pooja time. With the meaningful lyrics we have provided you can chant with a bhakti mind.

Vishnu Sahasranamam Lyrics In Kannada is a Sanskrit hymn that contains a list of 1,000 names of Vishnu, one of the main deities in Hinduism and the supreme God in Vaishnavism.

It is one of the most sacred and popular stotras in Hinduism. The Vishnu Sahasranāma is found in the Anushasana Parva of the epic Mahabharata. It is the most popular version of the 1,000 names of Vishnu.

Other versions exist in the Padma Purana, Skanda Purana and Garuda Purana. There is also a Sikh version, found in the text Sundar Gutka. Each name eulogizes one of His countless great attributes.

We have provided the lyrics of the Vishnu Sahasranaam Stotram in both Kannada and English Languages. If you like the Stotram please share it with your friends and family. Thank you…

You May Like It:

Table of Contents

 Vishnu Sahasranamam Stotram Details

Stotram Name: Vishnu Sahasranam
Author: Vyasa
Religion: Hinduism
Verses: 108

Vishnu Sahasranamam Lyrics In Kannada

ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ॥ 1 ॥

ಯಸ್ಯದ್ವಿರದವಕ್ತ್ರಾದ್ಯಾಃ ಪಾರಿಷದ್ಯಾಃ ಪರಃ ಶತಮ್ ।
ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 2 ॥

ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕಾ

ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠ ನಪ್ತಾರಂ ಶಕ್ತೇಃ ಪೌತ್ರಮಕಲ್ಮಷಮ್ ।
ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಂ ವಂದೇ ಶುಕತಾತಂ ತಪೋನಿಧಿಮ್ ॥ 3 ॥

ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ।
ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 4 ॥

ಅವಿಕಾರಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ।
ಸದೈಕ ರೂಪ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣವೇ ॥ 5 ॥

ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಜನ್ಮಸಂಸಾರಬಂಧನಾತ್ ।
ವಿಮುಚ್ಯತೇ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ॥ 6 ॥

ಓಂ ನಮೋ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ।

ಶ್ರೀ ವೈಶಂಪಾಯನ ಉವಾಚ

ಶ್ರುತ್ವಾ ಧರ್ಮಾ ನಶೇಷೇಣ ಪಾವನಾನಿ ಚ ಸರ್ವಶಃ ।
ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ಶಾಂತನವಂ ಪುನರೇವಾಭ್ಯ ಭಾಷತ ॥ 7 ॥

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ

ಕಿಮೇಕಂ ದೈವತಂ ಲೋಕೇ ಕಿಂ ವಾಽಪ್ಯೇಕಂ ಪರಾಯಣಂ
ಸ್ತುವಂತಃ ಕಂ ಕಮರ್ಚಂತಃ ಪ್ರಾಪ್ನುಯುರ್ಮಾನವಾಃ ಶುಭಮ್ ॥ 8 ॥

ಕೋ ಧರ್ಮಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಣಾಂ ಭವತಃ ಪರಮೋ ಮತಃ ।
ಕಿಂ ಜಪನ್ಮುಚ್ಯತೇ ಜಂತುರ್ಜನ್ಮಸಂಸಾರ ಬಂಧನಾತ್ ॥ 9 ॥

ಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ

ಜಗತ್ಪ್ರಭುಂ ದೇವದೇವ ಮನಂತಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ ।
ಸ್ತುವನ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರೇಣ ಪುರುಷಃ ಸತತೋತ್ಥಿತಃ ॥ 10 ॥

ತಮೇವ ಚಾರ್ಚಯನ್ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪುರುಷಮವ್ಯಯಮ್ ।
ಧ್ಯಾಯನ್ ಸ್ತುವನ್ನಮಸ್ಯಂಶ್ಚ ಯಜಮಾನಸ್ತಮೇವ ಚ ॥ 11 ॥

ಅನಾದಿ ನಿಧನಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ।
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಸ್ತುವನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವ ದುಃಖಾತಿಗೋ ಭವೇತ್ ॥ 12 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಜ್ಞಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಧನಮ್ ।
ಲೋಕನಾಥಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ಸರ್ವಭೂತ ಭವೋದ್ಭವಂ॥ 13 ॥

ಏಷ ಮೇ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಾಣಾಂ ಧರ್ಮೋಽಧಿಕ ತಮೋಮತಃ ।
ಯದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ್ತವೈರರ್ಚೇನ್ನರಃ ಸದಾ ॥ 14 ॥

ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹತ್ತೇಜಃ ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹತ್ತಪಃ ।
ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಯಃ ಪರಾಯಣಮ್ । 15 ॥

ಪವಿತ್ರಾಣಾಂ ಪವಿತ್ರಂ ಯೋ ಮಂಗಳಾನಾಂ ಚ ಮಂಗಳಮ್ ।
ದೈವತಂ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಯೋಽವ್ಯಯಃ ಪಿತಾ ॥ 16 ॥

ಯತಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಭವಂತ್ಯಾದಿ ಯುಗಾಗಮೇ ।
ಯಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಪ್ರಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಪುನರೇವ ಯುಗಕ್ಷಯೇ ॥ 17 ॥

ತಸ್ಯ ಲೋಕ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥಸ್ಯ ಭೂಪತೇ ।
ವಿಷ್ಣೋರ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಶ್ರುಣು ಪಾಪ ಭಯಾಪಹಮ್ ॥ 18 ॥

ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಗೌಣಾನಿ ವಿಖ್ಯಾತಾನಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಋಷಿಭಿಃ ಪರಿಗೀತಾನಿ ತಾನಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭೂತಯೇ ॥ 19 ॥

ಋಷಿರ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಮಹಾಮುನಿಃ ॥
ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ತಥಾ ದೇವೋ ಭಗವಾನ್ ದೇವಕೀಸುತಃ ॥ 20 ॥

ಅಮೃತಾಂ ಶೂದ್ಭವೋ ಬೀಜಂ ಶಕ್ತಿರ್ದೇವಕಿನಂದನಃ ।
ತ್ರಿಸಾಮಾ ಹೃದಯಂ ತಸ್ಯ ಶಾಂತ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯುಜ್ಯತೇ ॥ 21 ॥

ವಿಷ್ಣುಂ ಜಿಷ್ಣುಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುಂ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ॥
ಅನೇಕರೂಪ ದೈತ್ಯಾಂತಂ ನಮಾಮಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ ॥ 22 ॥

ಪೂರ್ವನ್ಯಾಸಃ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣೋರ್ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ॥
ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ ।
ಅಮೃತಾಂಶೂದ್ಭವೋ ಭಾನುರಿತಿ ಬೀಜಮ್ ।
ದೇವಕೀನಂದನಃ ಸ್ರಷ್ಟೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಉದ್ಭವಃ, ಕ್ಷೋಭಣೋ ದೇವ ಇತಿ ಪರಮೋಮಂತ್ರಃ ।
ಶಂಖಭೃನ್ನಂದಕೀ ಚಕ್ರೀತಿ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಶಾರಂಗಧನ್ವಾ ಗದಾಧರ ಇತ್ಯಸ್ತ್ರಮ್ ।
ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ರಕ್ಷೋಭ್ಯ ಇತಿ ನೇತ್ರಮ್ ।
ತ್ರಿಸಾಮಾಸಾಮಗಃ ಸಾಮೇತಿ ಕವಚಮ್ ।
ಆನಂದಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಯೋನಿಃ ।
ಋತುಸ್ಸುದರ್ಶನಃ ಕಾಲ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ॥
ಶ್ರೀವಿಶ್ವರೂಪ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಜಪೇ ಪಾರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಕರನ್ಯಾಸಃ

ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಷಟ್ಕಾರ ಇತ್ಯಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಅಮೃತಾಂ ಶೂದ್ಭವೋ ಭಾನುರಿತಿ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ್ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಸುವರ್ಣಬಿಂದು ರಕ್ಷೋಭ್ಯ ಇತಿ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ನಿಮಿಷೋಽನಿಮಿಷಃ ಸ್ರಗ್ವೀತಿ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ರಕ್ಷೋಭ್ಯ ಇತಿ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ

ಸುವ್ರತಃ ಸುಮುಖಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಿಃ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಇತಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ
ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿಃ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವ ಇತಿ ಶಕ್ತ್ಯೈ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್
ತ್ರಿಸಾಮಾ ಸಾಮಗಸ್ಸಾಮೇತಿ ಬಲಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಂ
ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ರಕ್ಷೋಭ್ಯ ಇತಿ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ವೌಷಟ್
ಶಾಂಗಧನ್ವಾ ಗದಾಧರ ಇತಿ ವೀರ್ಯಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್
ಋತುಃ ಸುದರ್ಶನಃ ಕಾಲ ಇತಿ ದಿಗ್ಭಂಧಃ

ಧ್ಯಾನಂ

ಕ್ಷೀರೋಧನ್ವತ್ಪ್ರದೇಶೇ ಶುಚಿಮಣಿವಿಲಸತ್ಸೈಕತೇಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ
ಮಾಲಾಕ್ಲುಪ್ತಾಸನಸ್ಥಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭೈರ್ಮೌಕ್ತಿಕೈರ್ಮಂಡಿತಾಂಗಃ ।
ಶುಭ್ರೈರಭ್ರೈರದಭ್ರೈರುಪರಿವಿರಚಿತೈರ್ಮುಕ್ತಪೀಯೂಷ ವರ್ಷೈಃ
ಆನಂದೀ ನಃ ಪುನೀಯಾದರಿನಲಿನಗದಾ ಶಂಖಪಾಣಿರ್ಮುಕುಂದಃ ॥ 1 ॥

ಭೂಃ ಪಾದೌ ಯಸ್ಯ ನಾಭಿರ್ವಿಯದಸುರನಿಲಶ್ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೌ ಚ ನೇತ್ರೇ
ಕರ್ಣಾವಾಶಾಃ ಶಿರೋದ್ಯೌರ್ಮುಖಮಪಿ ದಹನೋ ಯಸ್ಯ ವಾಸ್ತೇಯಮಬ್ಧಿಃ ।
ಅಂತಃಸ್ಥಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸುರ ನರಖಗಗೋಭೋಗಿಗಂಧರ್ವದೈತ್ಯೈಃ
ಚಿತ್ರಂ ರಂ ರಮ್ಯತೇ ತಂ ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಶಂ ವಿಷ್ಣುಮೀಶಂ ನಮಾಮಿ ॥ 2 ॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ !

ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ
ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಮ್ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಹೃರ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ
ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಮ್ ॥ 3 ॥

ಮೇಘಶ್ಯಾಮಂ ಪೀತಕೌಶೇಯವಾಸಂ
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಕಂ ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತಾಂಗಮ್ ।
ಪುಣ್ಯೋಪೇತಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯತಾಕ್ಷಂ
ವಿಷ್ಣುಂ ವಂದೇ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಮ್ ॥ 4 ॥

ನಮಃ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಾನಾಂ ಆದಿ ಭೂತಾಯ ಭೂಭೃತೇ ।
ಅನೇಕರೂಪ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ॥ 5॥

ಸಶಂಖಚಕ್ರಂ ಸಕಿರೀಟಕುಂಡಲಂ
ಸಪೀತವಸ್ತ್ರಂ ಸರಸೀರುಹೇಕ್ಷಣಮ್ ।
ಸಹಾರ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲ ಶೋಭಿ ಕೌಸ್ತುಭಂ
ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿರಸಾ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ । 6॥

ಛಾಯಾಯಾಂ ಪಾರಿಜಾತಸ್ಯ ಹೇಮಸಿಂಹಾಸನೋಪರಿ
ಆಸೀನಮಂಬುದಶ್ಯಾಮಮಾಯತಾಕ್ಷಮಲಂಕೃತಮ್ ॥ 7 ॥

ಚಂದ್ರಾನನಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ
ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸತ್ಯಭಾಮಾಭ್ಯಾಂ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 8 ॥

ಪಂಚಪೂಜ

ಲಂ – ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ಗಂಥಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಹಂ – ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ
ಯಂ – ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ
ರಂ – ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮನೇ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ
ವಂ – ಅಮೃತಾತ್ಮನೇ ನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ
ಸಂ – ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹರಿಃ ಓಂ

ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಷಟ್ಕಾರೋ ಭೂತಭವ್ಯಭವತ್ಪ್ರಭುಃ ।
ಭೂತಕೃದ್ಭೂತಭೃದ್ಭಾವೋ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಭಾವನಃ ॥ 1 ॥

ಪೂತಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿಃ ।
ಅವ್ಯಯಃ ಪುರುಷಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಽಕ್ಷರ ಏವ ಚ ॥ 2 ॥

ಯೋಗೋ ಯೋಗವಿದಾಂ ನೇತಾ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷೇಶ್ವರಃ ।
ನಾರಸಿಂಹವಪುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೇಶವಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 3 ॥

ಸರ್ವಃ ಶರ್ವಃ ಶಿವಃ ಸ್ಥಾಣುರ್ಭೂತಾದಿರ್ನಿಧಿರವ್ಯಯಃ ।
ಸಂಭವೋ ಭಾವನೋ ಭರ್ತಾ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಭುರೀಶ್ವರಃ ॥ 4 ॥

ಸ್ವಯಂಭೂಃ ಶಂಭುರಾದಿತ್ಯಃ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷೋ ಮಹಾಸ್ವನಃ ।
ಅನಾದಿನಿಧನೋ ಧಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಧಾತುರುತ್ತಮಃ ॥ 5 ॥

ಅಪ್ರಮೇಯೋ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪದ್ಮನಾಭೋಽಮರಪ್ರಭುಃ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಮನುಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ಸ್ಥವಿಷ್ಠಃ ಸ್ಥವಿರೋ ಧ್ರುವಃ ॥ 6 ॥

ಅಗ್ರಾಹ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತೋ ಕೃಷ್ಣೋ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಃ ಪ್ರತರ್ದನಃ ।
ಪ್ರಭೂತಸ್ತ್ರಿಕಕುಬ್ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಮಂಗಳಂ ಪರಮ್ ॥ 7 ॥

ಈಶಾನಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಾಣೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಭೂಗರ್ಭೋ ಮಾಧವೋ ಮಧುಸೂದನಃ ॥ 8 ॥

ಈಶ್ವರೋ ವಿಕ್ರಮೀಧನ್ವೀ ಮೇಧಾವೀ ವಿಕ್ರಮಃ ಕ್ರಮಃ ।
ಅನುತ್ತಮೋ ದುರಾಧರ್ಷಃ ಕೃತಜ್ಞಃ ಕೃತಿರಾತ್ಮವಾನ್॥ 9 ॥

ಸುರೇಶಃ ಶರಣಂ ಶರ್ಮ ವಿಶ್ವರೇತಾಃ ಪ್ರಜಾಭವಃ ।
ಅಹಸ್ಸಂವತ್ಸರೋ ವ್ಯಾಳಃ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಸರ್ವದರ್ಶನಃ ॥ 10 ॥

ಅಜಸ್ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಾದಿರಚ್ಯುತಃ ।
ವೃಷಾಕಪಿರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಯೋಗವಿನಿಸ್ಸೃತಃ ॥ 11 ॥

ವಸುರ್ವಸುಮನಾಃ ಸತ್ಯಃ ಸಮಾತ್ಮಾ ಸಮ್ಮಿತಸ್ಸಮಃ ।
ಅಮೋಘಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ವೃಷಕರ್ಮಾ ವೃಷಾಕೃತಿಃ ॥ 12 ॥

ರುದ್ರೋ ಬಹುಶಿರಾ ಬಭ್ರುರ್ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ ಶುಚಿಶ್ರವಾಃ ।
ಅಮೃತಃ ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಾಣುರ್ವರಾರೋಹೋ ಮಹಾತಪಾಃ ॥ 13 ॥

ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವ ವಿದ್ಭಾನುರ್ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ವೇದೋ ವೇದವಿದವ್ಯಂಗೋ ವೇದಾಂಗೋ ವೇದವಿತ್ಕವಿಃ ॥ 14 ॥

ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಕೃತಾಕೃತಃ ।
ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಶ್ಚತುರ್ದಂಷ್ಟ್ರಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ ॥ 15 ॥

ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಭೋಜನಂ ಭೋಕ್ತಾ ಸಹಿಷ್ಣುರ್ಜಗದಾದಿಜಃ ।
ಅನಘೋ ವಿಜಯೋ ಜೇತಾ ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ ಪುನರ್ವಸುಃ ॥ 16 ॥

ಉಪೇಂದ್ರೋ ವಾಮನಃ ಪ್ರಾಂಶುರಮೋಘಃ ಶುಚಿರೂರ್ಜಿತಃ ।
ಅತೀಂದ್ರಃ ಸಂಗ್ರಹಃ ಸರ್ಗೋ ಧೃತಾತ್ಮಾ ನಿಯಮೋ ಯಮಃ ॥ 17 ॥

ವೇದ್ಯೋ ವೈದ್ಯಃ ಸದಾಯೋಗೀ ವೀರಹಾ ಮಾಧವೋ ಮಧುಃ ।
ಅತೀಂದ್ರಿಯೋ ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಬಲಃ ॥ 18 ॥

ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ।
ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಃ ಶ್ರೀಮಾನಮೇಯಾತ್ಮಾ ಮಹಾದ್ರಿಧೃಕ್ ॥ 19 ॥

ಮಹೇಶ್ವಾಸೋ ಮಹೀಭರ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಸತಾಂಗತಿಃ ।
ಅನಿರುದ್ಧಃ ಸುರಾನಂದೋ ಗೋವಿಂದೋ ಗೋವಿದಾಂ ಪತಿಃ ॥ 20 ॥

ಮರೀಚಿರ್ದಮನೋ ಹಂಸಃ ಸುಪರ್ಣೋ ಭುಜಗೋತ್ತಮಃ ।
ಹಿರಣ್ಯನಾಭಃ ಸುತಪಾಃ ಪದ್ಮನಾಭಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ॥ 21 ॥

ಅಮೃತ್ಯುಃ ಸರ್ವದೃಕ್ ಸಿಂಹಃ ಸಂಧಾತಾ ಸಂಧಿಮಾನ್ ಸ್ಥಿರಃ ।
ಅಜೋ ದುರ್ಮರ್ಷಣಃ ಶಾಸ್ತಾ ವಿಶ್ರುತಾತ್ಮಾ ಸುರಾರಿಹಾ ॥ 22 ॥

ಗುರುರ್ಗುರುತಮೋ ಧಾಮ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ನಿಮಿಷೋಽನಿಮಿಷಃ ಸ್ರಗ್ವೀ ವಾಚಸ್ಪತಿರುದಾರಧೀಃ ॥ 23 ॥

ಅಗ್ರಣೀಗ್ರಾಮಣೀಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನ್ಯಾಯೋ ನೇತಾ ಸಮೀರಣಃ
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥ 24 ॥

ಆವರ್ತನೋ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ಸಂವೃತಃ ಸಂಪ್ರಮರ್ದನಃ ।
ಅಹಃ ಸಂವರ್ತಕೋ ವಹ್ನಿರನಿಲೋ ಧರಣೀಧರಃ ॥ 25 ॥

ಸುಪ್ರಸಾದಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಧೃಗ್ವಿಶ್ವಭುಗ್ವಿಭುಃ ।
ಸತ್ಕರ್ತಾ ಸತ್ಕೃತಃ ಸಾಧುರ್ಜಹ್ನುರ್ನಾರಾಯಣೋ ನರಃ ॥ 26 ॥

ಅಸಂಖ್ಯೇಯೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಶಿಷ್ಟಕೃಚ್ಛುಚಿಃ ।
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನಃ ॥ 27 ॥

ವೃಷಾಹೀ ವೃಷಭೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವೃಷಪರ್ವಾ ವೃಷೋದರಃ ।
ವರ್ಧನೋ ವರ್ಧಮಾನಶ್ಚ ವಿವಿಕ್ತಃ ಶ್ರುತಿಸಾಗರಃ ॥ 28 ॥

ಸುಭುಜೋ ದುರ್ಧರೋ ವಾಗ್ಮೀ ಮಹೇಂದ್ರೋ ವಸುದೋ ವಸುಃ ।
ನೈಕರೂಪೋ ಬೃಹದ್ರೂಪಃ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಃ ಪ್ರಕಾಶನಃ ॥ 29 ॥

ಓಜಸ್ತೇಜೋದ್ಯುತಿಧರಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಪ್ರತಾಪನಃ ।
ಋದ್ದಃ ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರಶ್ಚಂದ್ರಾಂಶುರ್ಭಾಸ್ಕರದ್ಯುತಿಃ ॥ 30 ॥

ಅಮೃತಾಂಶೂದ್ಭವೋ ಭಾನುಃ ಶಶಬಿಂದುಃ ಸುರೇಶ್ವರಃ ।
ಔಷಧಂ ಜಗತಃ ಸೇತುಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 31 ॥

ಭೂತಭವ್ಯಭವನ್ನಾಥಃ ಪವನಃ ಪಾವನೋಽನಲಃ ।
ಕಾಮಹಾ ಕಾಮಕೃತ್ಕಾಂತಃ ಕಾಮಃ ಕಾಮಪ್ರದಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 32 ॥

ಯುಗಾದಿ ಕೃದ್ಯುಗಾವರ್ತೋ ನೈಕಮಾಯೋ ಮಹಾಶನಃ ।
ಅದೃಶ್ಯೋ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಜಿದನಂತಜಿತ್ ॥ 33 ॥

ಇಷ್ಟೋಽವಿಶಿಷ್ಟಃ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಃ ಶಿಖಂಡೀ ನಹುಷೋ ವೃಷಃ ।
ಕ್ರೋಧಹಾ ಕ್ರೋಧಕೃತ್ಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಬಾಹುರ್ಮಹೀಧರಃ ॥ 34 ॥

ಅಚ್ಯುತಃ ಪ್ರಥಿತಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣದೋ ವಾಸವಾನುಜಃ ।
ಅಪಾಂನಿಧಿರಧಿಷ್ಠಾನಮಪ್ರಮತ್ತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 35 ॥

ಸ್ಕಂದಃ ಸ್ಕಂದಧರೋ ಧುರ್ಯೋ ವರದೋ ವಾಯುವಾಹನಃ ।
ವಾಸುದೇವೋ ಬೃಹದ್ಭಾನುರಾದಿದೇವಃ ಪುರಂಧರಃ ॥ 36 ॥

ಅಶೋಕಸ್ತಾರಣಸ್ತಾರಃ ಶೂರಃ ಶೌರಿರ್ಜನೇಶ್ವರಃ ।
ಅನುಕೂಲಃ ಶತಾವರ್ತಃ ಪದ್ಮೀ ಪದ್ಮನಿಭೇಕ್ಷಣಃ ॥ 37 ॥

ಪದ್ಮನಾಭೋಽರವಿಂದಾಕ್ಷಃ ಪದ್ಮಗರ್ಭಃ ಶರೀರಭೃತ್ ।
ಮಹರ್ಧಿರೃದ್ಧೋ ವೃದ್ಧಾತ್ಮಾ ಮಹಾಕ್ಷೋ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ॥ 38 ॥

ಅತುಲಃ ಶರಭೋ ಭೀಮಃ ಸಮಯಜ್ಞೋ ಹವಿರ್ಹರಿಃ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಸಮಿತಿಂಜಯಃ ॥ 39 ॥

ವಿಕ್ಷರೋ ರೋಹಿತೋ ಮಾರ್ಗೋ ಹೇತುರ್ದಾಮೋದರಃ ಸಹಃ ।
ಮಹೀಧರೋ ಮಹಾಭಾಗೋ ವೇಗವಾನಮಿತಾಶನಃ ॥ 40 ॥

ಉದ್ಭವಃ, ಕ್ಷೋಭಣೋ ದೇವಃ ಶ್ರೀಗರ್ಭಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಕರಣಂ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತಾ ವಿಕರ್ತಾ ಗಹನೋ ಗುಹಃ ॥ 41 ॥

ವ್ಯವಸಾಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾನಃ ಸಂಸ್ಥಾನಃ ಸ್ಥಾನದೋ ಧ್ರುವಃ ।
ಪರರ್ಧಿಃ ಪರಮಸ್ಪಷ್ಟಃ ತುಷ್ಟಃ ಪುಷ್ಟಃ ಶುಭೇಕ್ಷಣಃ ॥ 42 ॥

ರಾಮೋ ವಿರಾಮೋ ವಿರಜೋ ಮಾರ್ಗೋನೇಯೋ ನಯೋಽನಯಃ ।
ವೀರಃ ಶಕ್ತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಧರ್ಮೋಧರ್ಮ ವಿದುತ್ತಮಃ ॥ 43 ॥

ವೈಕುಂಠಃ ಪುರುಷಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಣವಃ ಪೃಥುಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ವ್ಯಾಪ್ತೋ ವಾಯುರಧೋಕ್ಷಜಃ ॥ 44 ॥

ಋತುಃ ಸುದರ್ಶನಃ ಕಾಲಃ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪರಿಗ್ರಹಃ ।
ಉಗ್ರಃ ಸಂವತ್ಸರೋ ದಕ್ಷೋ ವಿಶ್ರಾಮೋ ವಿಶ್ವದಕ್ಷಿಣಃ ॥ 45 ॥

ವಿಸ್ತಾರಃ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಣುಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಬೀಜಮವ್ಯಯಮ್ ।
ಅರ್ಥೋಽನರ್ಥೋ ಮಹಾಕೋಶೋ ಮಹಾಭೋಗೋ ಮಹಾಧನಃ ॥ 46 ॥

ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಃ ಸ್ಥವಿಷ್ಠೋ ಭೂದ್ಧರ್ಮಯೂಪೋ ಮಹಾಮಖಃ ।
ನಕ್ಷತ್ರನೇಮಿರ್ನಕ್ಷತ್ರೀ ಕ್ಷಮಃ, ಕ್ಷಾಮಃ ಸಮೀಹನಃ ॥ 47 ॥

ಯಜ್ಞ ಇಜ್ಯೋ ಮಹೇಜ್ಯಶ್ಚ ಕ್ರತುಃ ಸತ್ರಂ ಸತಾಂಗತಿಃ ।
ಸರ್ವದರ್ಶೀ ವಿಮುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 48 ॥

ಸುವ್ರತಃ ಸುಮುಖಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸುಘೋಷಃ ಸುಖದಃ ಸುಹೃತ್ ।
ಮನೋಹರೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ವೀರ ಬಾಹುರ್ವಿದಾರಣಃ ॥ 49 ॥

ಸ್ವಾಪನಃ ಸ್ವವಶೋ ವ್ಯಾಪೀ ನೈಕಾತ್ಮಾ ನೈಕಕರ್ಮಕೃತ್। ।
ವತ್ಸರೋ ವತ್ಸಲೋ ವತ್ಸೀ ರತ್ನಗರ್ಭೋ ಧನೇಶ್ವರಃ ॥ 50 ॥

ಧರ್ಮಗುಬ್ಧರ್ಮಕೃದ್ಧರ್ಮೀ ಸದಸತ್ಕ್ಷರಮಕ್ಷರಂ॥
ಅವಿಜ್ಞಾತಾ ಸಹಸ್ತ್ರಾಂಶುರ್ವಿಧಾತಾ ಕೃತಲಕ್ಷಣಃ ॥ 51 ॥

ಗಭಸ್ತಿನೇಮಿಃ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಃ ಸಿಂಹೋ ಭೂತ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಆದಿದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋ ದೇವೇಶೋ ದೇವಭೃದ್ಗುರುಃ ॥ 52 ॥

ಉತ್ತರೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಃ ಪುರಾತನಃ ।
ಶರೀರ ಭೂತಭೃದ್ ಭೋಕ್ತಾ ಕಪೀಂದ್ರೋ ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಃ ॥ 53 ॥

ಸೋಮಪೋಽಮೃತಪಃ ಸೋಮಃ ಪುರುಜಿತ್ ಪುರುಸತ್ತಮಃ ।
ವಿನಯೋ ಜಯಃ ಸತ್ಯಸಂಧೋ ದಾಶಾರ್ಹಃ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪತಿಃ ॥ 54 ॥

ಜೀವೋ ವಿನಯಿತಾ ಸಾಕ್ಷೀ ಮುಕುಂದೋಽಮಿತ ವಿಕ್ರಮಃ ।
ಅಂಭೋನಿಧಿರನಂತಾತ್ಮಾ ಮಹೋದಧಿ ಶಯೋಂತಕಃ ॥ 55 ॥

ಅಜೋ ಮಹಾರ್ಹಃ ಸ್ವಾಭಾವ್ಯೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರಃ ಪ್ರಮೋದನಃ ।
ಆನಂದೋಽನಂದನೋನಂದಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ॥ 56 ॥

ಮಹರ್ಷಿಃ ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯಃ ಕೃತಜ್ಞೋ ಮೇದಿನೀಪತಿಃ ।
ತ್ರಿಪದಸ್ತ್ರಿದಶಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹಾಶೃಂಗಃ ಕೃತಾಂತಕೃತ್ ॥ 57 ॥

ಮಹಾವರಾಹೋ ಗೋವಿಂದಃ ಸುಷೇಣಃ ಕನಕಾಂಗದೀ ।
ಗುಹ್ಯೋ ಗಭೀರೋ ಗಹನೋ ಗುಪ್ತಶ್ಚಕ್ರ ಗದಾಧರಃ ॥ 58 ॥

ವೇಧಾಃ ಸ್ವಾಂಗೋಽಜಿತಃ ಕೃಷ್ಣೋ ದೃಢಃ ಸಂಕರ್ಷಣೋಽಚ್ಯುತಃ ।
ವರುಣೋ ವಾರುಣೋ ವೃಕ್ಷಃ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷೋ ಮಹಾಮನಾಃ ॥ 59 ॥

ಭಗವಾನ್ ಭಗಹಾಽಽನಂದೀ ವನಮಾಲೀ ಹಲಾಯುಧಃ ।
ಆದಿತ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯಃ ಸಹಿಷ್ಣುರ್ಗತಿಸತ್ತಮಃ ॥ 60 ॥

ಸುಧನ್ವಾ ಖಂಡಪರಶುರ್ದಾರುಣೋ ದ್ರವಿಣಪ್ರದಃ ।
ದಿವಃಸ್ಪೃಕ್ ಸರ್ವದೃಗ್ವ್ಯಾಸೋ ವಾಚಸ್ಪತಿರಯೋನಿಜಃ ॥ 61 ॥

ತ್ರಿಸಾಮಾ ಸಾಮಗಃ ಸಾಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ಭೇಷಜಂ ಭಿಷಕ್ ।
ಸನ್ಯಾಸಕೃಚ್ಛಮಃ ಶಾಂತೋ ನಿಷ್ಠಾ ಶಾಂತಿಃ ಪರಾಯಣಂ। 62 ॥

ಶುಭಾಂಗಃ ಶಾಂತಿದಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಕುಮುದಃ ಕುವಲೇಶಯಃ ।
ಗೋಹಿತೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ವೃಷಭಾಕ್ಷೋ ವೃಷಪ್ರಿಯಃ ॥ 63 ॥

ಅನಿವರ್ತೀ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ಸಂಕ್ಷೇಪ್ತಾ ಕ್ಷೇಮಕೃಚ್ಛಿವಃ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಾಃ ಶ್ರೀವಾಸಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀಮತಾಂವರಃ ॥ 64 ॥

ಶ್ರೀದಃ ಶ್ರೀಶಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಶ್ರೀನಿಧಿಃ ಶ್ರೀವಿಭಾವನಃ ।
ಶ್ರೀಧರಃ ಶ್ರೀಕರಃ ಶ್ರೇಯಃ ಶ್ರೀಮಾ~ಂಲ್ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯಃ ॥ 65 ॥

ಸ್ವಕ್ಷಃ ಸ್ವಂಗಃ ಶತಾನಂದೋ ನಂದಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣೇಶ್ವರಃ ।
ವಿಜಿತಾತ್ಮಾಽವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಚ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಃ ॥ 66 ॥

ಉದೀರ್ಣಃ ಸರ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರನೀಶಃ ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಿರಃ ।
ಭೂಶಯೋ ಭೂಷಣೋ ಭೂತಿರ್ವಿಶೋಕಃ ಶೋಕನಾಶನಃ ॥ 67 ॥

ಅರ್ಚಿಷ್ಮಾನರ್ಚಿತಃ ಕುಂಭೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿಶೋಧನಃ ।
ಅನಿರುದ್ಧೋಽಪ್ರತಿರಥಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋಽಮಿತವಿಕ್ರಮಃ ॥ 68 ॥

ಕಾಲನೇಮಿನಿಹಾ ವೀರಃ ಶೌರಿಃ ಶೂರಜನೇಶ್ವರಃ ।
ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಃ ಕೇಶವಃ ಕೇಶಿಹಾ ಹರಿಃ ॥ 69 ॥

ಕಾಮದೇವಃ ಕಾಮಪಾಲಃ ಕಾಮೀ ಕಾಂತಃ ಕೃತಾಗಮಃ ।
ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ವೀರೋಽನಂತೋ ಧನಂಜಯಃ ॥ 70 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಕೃದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮವಿವರ್ಧನಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 71 ॥

ಮಹಾಕ್ರಮೋ ಮಹಾಕರ್ಮಾ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹೋರಗಃ ।
ಮಹಾಕ್ರತುರ್ಮಹಾಯಜ್ವಾ ಮಹಾಯಜ್ಞೋ ಮಹಾಹವಿಃ ॥ 72 ॥

ಸ್ತವ್ಯಃ ಸ್ತವಪ್ರಿಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತೋತಾ ರಣಪ್ರಿಯಃ ।
ಪೂರ್ಣಃ ಪೂರಯಿತಾ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿರನಾಮಯಃ ॥ 73 ॥

ಮನೋಜವಸ್ತೀರ್ಥಕರೋ ವಸುರೇತಾ ವಸುಪ್ರದಃ ।
ವಸುಪ್ರದೋ ವಾಸುದೇವೋ ವಸುರ್ವಸುಮನಾ ಹವಿಃ ॥ 74 ॥

ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಕೃತಿಃ ಸತ್ತಾ ಸದ್ಭೂತಿಃ ಸತ್ಪರಾಯಣಃ ।
ಶೂರಸೇನೋ ಯದುಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸನ್ನಿವಾಸಃ ಸುಯಾಮುನಃ ॥ 75 ॥

ಭೂತಾವಾಸೋ ವಾಸುದೇವಃ ಸರ್ವಾಸುನಿಲಯೋಽನಲಃ ।
ದರ್ಪಹಾ ದರ್ಪದೋ ದೃಪ್ತೋ ದುರ್ಧರೋಽಥಾಪರಾಜಿತಃ ॥ 76 ॥

ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಮೂರ್ತಿರ್ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಿರಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ।
ಅನೇಕಮೂರ್ತಿರವ್ಯಕ್ತಃ ಶತಮೂರ್ತಿಃ ಶತಾನನಃ ॥ 77 ॥

ಏಕೋ ನೈಕಃ ಸವಃ ಕಃ ಕಿಂ ಯತ್ತತ್ ಪದಮನುತ್ತಮಮ್ ।
ಲೋಕಬಂಧುರ್ಲೋಕನಾಥೋ ಮಾಧವೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 78 ॥

ಸುವರ್ಣವರ್ಣೋ ಹೇಮಾಂಗೋ ವರಾಂಗಶ್ಚಂದನಾಂಗದೀ ।
ವೀರಹಾ ವಿಷಮಃ ಶೂನ್ಯೋ ಘೃತಾಶೀರಚಲಶ್ಚಲಃ ॥ 79 ॥

ಅಮಾನೀ ಮಾನದೋ ಮಾನ್ಯೋ ಲೋಕಸ್ವಾಮೀ ತ್ರಿಲೋಕಧೃಕ್ ।
ಸುಮೇಧಾ ಮೇಧಜೋ ಧನ್ಯಃ ಸತ್ಯಮೇಧಾ ಧರಾಧರಃ ॥ 80 ॥

ತೇಜೋಽವೃಷೋ ದ್ಯುತಿಧರಃ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂವರಃ ।
ಪ್ರಗ್ರಹೋ ನಿಗ್ರಹೋ ವ್ಯಗ್ರೋ ನೈಕಶೃಂಗೋ ಗದಾಗ್ರಜಃ ॥ 81 ॥

ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿ ಶ್ಚತುರ್ಬಾಹು ಶ್ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಶ್ಚತುರ್ಗತಿಃ ।
ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಭಾವಶ್ಚತುರ್ವೇದವಿದೇಕಪಾತ್ ॥ 82 ॥

ಸಮಾವರ್ತೋಽನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ದುರ್ಜಯೋ ದುರತಿಕ್ರಮಃ ।
ದುರ್ಲಭೋ ದುರ್ಗಮೋ ದುರ್ಗೋ ದುರಾವಾಸೋ ದುರಾರಿಹಾ ॥ 83 ॥

ಶುಭಾಂಗೋ ಲೋಕಸಾರಂಗಃ ಸುತಂತುಸ್ತಂತುವರ್ಧನಃ ।
ಇಂದ್ರಕರ್ಮಾ ಮಹಾಕರ್ಮಾ ಕೃತಕರ್ಮಾ ಕೃತಾಗಮಃ ॥ 84 ॥

ಉದ್ಭವಃ ಸುಂದರಃ ಸುಂದೋ ರತ್ನನಾಭಃ ಸುಲೋಚನಃ ।
ಅರ್ಕೋ ವಾಜಸನಃ ಶೃಂಗೀ ಜಯಂತಃ ಸರ್ವವಿಜ್ಜಯೀ ॥ 85 ॥

ಸುವರ್ಣಬಿಂದುರಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ।
ಮಹಾಹೃದೋ ಮಹಾಗರ್ತೋ ಮಹಾಭೂತೋ ಮಹಾನಿಧಿಃ ॥ 86 ॥

ಕುಮುದಃ ಕುಂದರಃ ಕುಂದಃ ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪಾವನೋಽನಿಲಃ ।
ಅಮೃತಾಶೋಽಮೃತವಪುಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ ॥ 87 ॥

ಸುಲಭಃ ಸುವ್ರತಃ ಸಿದ್ಧಃ ಶತ್ರುಜಿಚ್ಛತ್ರುತಾಪನಃ ।
ನ್ಯಗ್ರೋಧೋಽದುಂಬರೋಽಶ್ವತ್ಥಶ್ಚಾಣೂರಾಂಧ್ರ ನಿಷೂದನಃ ॥ 88 ॥

ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿಃ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಃ ಸಪ್ತೈಧಾಃ ಸಪ್ತವಾಹನಃ ।
ಅಮೂರ್ತಿರನಘೋಽಚಿಂತ್ಯೋ ಭಯಕೃದ್ಭಯನಾಶನಃ ॥ 89 ॥

ಅಣುರ್ಬೃಹತ್ಕೃಶಃ ಸ್ಥೂಲೋ ಗುಣಭೃನ್ನಿರ್ಗುಣೋ ಮಹಾನ್ ।
ಅಧೃತಃ ಸ್ವಧೃತಃ ಸ್ವಾಸ್ಯಃ ಪ್ರಾಗ್ವಂಶೋ ವಂಶವರ್ಧನಃ ॥ 90 ॥

ಭಾರಭೃತ್ ಕಥಿತೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗೀಶಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ ।
ಆಶ್ರಮಃ ಶ್ರಮಣಃ, ಕ್ಷಾಮಃ ಸುಪರ್ಣೋ ವಾಯುವಾಹನಃ ॥ 91 ॥

ಧನುರ್ಧರೋ ಧನುರ್ವೇದೋ ದಂಡೋ ದಮಯಿತಾ ದಮಃ ।
ಅಪರಾಜಿತಃ ಸರ್ವಸಹೋ ನಿಯಂತಾಽನಿಯಮೋಽಯಮಃ ॥ 92 ॥

ಸತ್ತ್ವವಾನ್ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ ।
ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಿಯಾರ್ಹೋಽರ್ಹಃ ಪ್ರಿಯಕೃತ್ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ॥ 93 ॥

ವಿಹಾಯಸಗತಿರ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಸುರುಚಿರ್ಹುತಭುಗ್ವಿಭುಃ ।
ರವಿರ್ವಿರೋಚನಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸವಿತಾ ರವಿಲೋಚನಃ ॥ 94 ॥

ಅನಂತೋ ಹುತಭುಗ್ಭೋಕ್ತಾ ಸುಖದೋ ನೈಕಜೋಽಗ್ರಜಃ ।
ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಃ ಸದಾಮರ್ಷೀ ಲೋಕಧಿಷ್ಠಾನಮದ್ಭುತಃ ॥ 95 ॥

ಸನಾತ್ಸನಾತನತಮಃ ಕಪಿಲಃ ಕಪಿರವ್ಯಯಃ ।
ಸ್ವಸ್ತಿದಃ ಸ್ವಸ್ತಿಕೃತ್ಸ್ವಸ್ತಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿಭುಕ್ ಸ್ವಸ್ತಿದಕ್ಷಿಣಃ ॥ 96 ॥

ಅರೌದ್ರಃ ಕುಂಡಲೀ ಚಕ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್ಯೂರ್ಜಿತಶಾಸನಃ ।
ಶಬ್ದಾತಿಗಃ ಶಬ್ದಸಹಃ ಶಿಶಿರಃ ಶರ್ವರೀಕರಃ ॥ 97 ॥

ಅಕ್ರೂರಃ ಪೇಶಲೋ ದಕ್ಷೋ ದಕ್ಷಿಣಃ, ಕ್ಷಮಿಣಾಂವರಃ ।
ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವೀತಭಯಃ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ ॥ 98 ॥

ಉತ್ತಾರಣೋ ದುಷ್ಕೃತಿಹಾ ಪುಣ್ಯೋ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಃ ।
ವೀರಹಾ ರಕ್ಷಣಃ ಸಂತೋ ಜೀವನಃ ಪರ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ॥ 99 ॥

ಅನಂತರೂಪೋಽನಂತ ಶ್ರೀರ್ಜಿತಮನ್ಯುರ್ಭಯಾಪಹಃ ।
ಚತುರಶ್ರೋ ಗಭೀರಾತ್ಮಾ ವಿದಿಶೋ ವ್ಯಾದಿಶೋ ದಿಶಃ ॥ 100 ॥

ಅನಾದಿರ್ಭೂರ್ಭುವೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸುವೀರೋ ರುಚಿರಾಂಗದಃ ।
ಜನನೋ ಜನಜನ್ಮಾದಿರ್ಭೀಮೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 101 ॥

ಆಧಾರನಿಲಯೋಽಧಾತಾ ಪುಷ್ಪಹಾಸಃ ಪ್ರಜಾಗರಃ ।
ಊರ್ಧ್ವಗಃ ಸತ್ಪಥಾಚಾರಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಣವಃ ಪಣಃ ॥ 102 ॥

ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಾಣನಿಲಯಃ ಪ್ರಾಣಭೃತ್ ಪ್ರಾಣಜೀವನಃ ।
ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವವಿದೇಕಾತ್ಮಾ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಿಗಃ ॥ 103 ॥

ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಸ್ತರುಸ್ತಾರಃ ಸವಿತಾ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ ।
ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ಯಜ್ವಾ ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞವಾಹನಃ ॥ 104 ॥

ಯಜ್ಞಭೃದ್ ಯಜ್ಞಕೃದ್ ಯಜ್ಞೀ ಯಜ್ಞಭುಕ್ ಯಜ್ಞಸಾಧನಃ ।
ಯಜ್ಞಾಂತಕೃದ್ ಯಜ್ಞಗುಹ್ಯಮನ್ನಮನ್ನಾದ ಏವ ಚ ॥ 105 ॥

ಆತ್ಮಯೋನಿಃ ಸ್ವಯಂಜಾತೋ ವೈಖಾನಃ ಸಾಮಗಾಯನಃ ।
ದೇವಕೀನಂದನಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಕ್ಷಿತೀಶಃ ಪಾಪನಾಶನಃ ॥ 106 ॥

ಶಂಖಭೃನ್ನಂದಕೀ ಚಕ್ರೀ ಶಾರಂಗಧನ್ವಾ ಗದಾಧರಃ ।
ರಥಾಂಗಪಾಣಿರಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧಃ ॥ 107 ॥

ಶ್ರೀ ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ।

ವನಮಾಲೀ ಗದೀ ಶಾರಂಗೀ ಶಂಖೀ ಚಕ್ರೀ ಚ ನಂದಕೀ ।
ಶ್ರೀಮಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವಾಸುದೇವೋಽಭಿರಕ್ಷತು ॥ 108 ॥

ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವೋಽಭಿರಕ್ಷತು ಓಂ ನಮ ಇತಿ ।

ಉತ್ತರ ಪೀಠಿಕಾ

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತನೀಯಸ್ಯ ಕೇಶವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದಿವ್ಯಾನಾಮಶೇಷೇಣ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ। ॥ 1 ॥

ಯ ಇದಂ ಶೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್॥
ನಾಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಿಂಚಿತ್ಸೋಽಮುತ್ರೇಹ ಚ ಮಾನವಃ ॥ 2 ॥

ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ।
ವೈಶ್ಯೋ ಧನಸಮೃದ್ಧಃ ಸ್ಯಾತ್ ಶೂದ್ರಃ ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 3 ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥೀ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್ಧರ್ಮಮರ್ಥಾರ್ಥೀ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಾಮೀ ಪ್ರಜಾರ್ಥೀ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ಪ್ರಜಾಂ। ॥ 4 ॥

ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಃ ಸದೋತ್ಥಾಯ ಶುಚಿಸ್ತದ್ಗತಮಾನಸಃ ।
ಸಹಸ್ರಂ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮೇತತ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಯೇತ್ ॥ 5 ॥

ಯಶಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವಿಪುಲಂ ಯಾತಿಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮೇವ ಚ ।
ಅಚಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯನುತ್ತಮಂ। ॥ 6 ॥

ನ ಭಯಂ ಕ್ವಚಿದಾಪ್ನೋತಿ ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಶ್ಚ ವಿಂದತಿ ।
ಭವತ್ಯರೋಗೋ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಬಲರೂಪ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ॥ 7 ॥

ರೋಗಾರ್ತೋ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗಾದ್ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ ।
ಭಯಾನ್ಮುಚ್ಯೇತ ಭೀತಸ್ತು ಮುಚ್ಯೇತಾಪನ್ನ ಆಪದಃ ॥ 8 ॥

ದುರ್ಗಾಣ್ಯತಿತರತ್ಯಾಶು ಪುರುಷಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ ।
ಸ್ತುವನ್ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 9 ॥

ವಾಸುದೇವಾಶ್ರಯೋ ಮರ್ತ್ಯೋ ವಾಸುದೇವಪರಾಯಣಃ ।
ಸರ್ವಪಾಪವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಯಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಂ। ॥ 10 ॥

ನ ವಾಸುದೇವ ಭಕ್ತಾನಾಮಶುಭಂ ವಿದ್ಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾವ್ಯಾಧಿಭಯಂ ನೈವೋಪಜಾಯತೇ ॥ 11 ॥

ಇಮಂ ಸ್ತವಮಧೀಯಾನಃ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಯುಜ್ಯೇತಾತ್ಮ ಸುಖಕ್ಷಾಂತಿ ಶ್ರೀಧೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕೀರ್ತಿಭಿಃ ॥ 12 ॥

ನ ಕ್ರೋಧೋ ನ ಚ ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ನ ಲೋಭೋ ನಾಶುಭಾಮತಿಃ ।
ಭವಂತಿ ಕೃತಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇ ॥ 13 ॥

ದ್ಯೌಃ ಸಚಂದ್ರಾರ್ಕನಕ್ಷತ್ರಾ ಖಂ ದಿಶೋ ಭೂರ್ಮಹೋದಧಿಃ ।
ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವೀರ್ಯೇಣ ವಿಧೃತಾನಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ ॥ 14 ॥

ಸಸುರಾಸುರಗಂಧರ್ವಂ ಸಯಕ್ಷೋರಗರಾಕ್ಷಸಮ್ ।
ಜಗದ್ವಶೇ ವರ್ತತೇದಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸ ಚರಾಚರಂ। ॥ 15 ॥

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿಃ ಸತ್ತ್ವಂ ತೇಜೋ ಬಲಂ ಧೃತಿಃ ।
ವಾಸುದೇವಾತ್ಮಕಾನ್ಯಾಹುಃ, ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏವ ಚ ॥ 16 ॥

ಸರ್ವಾಗಮಾನಾಮಾಚಾರಃ ಪ್ರಥಮಂ ಪರಿಕಲ್ಪತೇ ।
ಆಚಾರಪ್ರಭವೋ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಪ್ರಭುರಚ್ಯುತಃ ॥ 17 ॥

ಋಷಯಃ ಪಿತರೋ ದೇವಾ ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಧಾತವಃ ।
ಜಂಗಮಾಜಂಗಮಂ ಚೇದಂ ಜಗನ್ನಾರಾಯಣೋದ್ಭವಮ್ ॥ 18 ॥

ಯೋಗೋಜ್ಞಾನಂ ತಥಾ ಸಾಂಖ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾಃ ಶಿಲ್ಪಾದಿಕರ್ಮ ಚ ।
ವೇದಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನಮೇತತ್ಸರ್ವಂ ಜನಾರ್ದನಾತ್ ॥ 19 ॥

ಏಕೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಹದ್ಭೂತಂ ಪೃಥಗ್ಭೂತಾನ್ಯನೇಕಶಃ ।
ತ್ರೀಂಲೋಕಾನ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭುಂಕ್ತೇ ವಿಶ್ವಭುಗವ್ಯಯಃ ॥ 20 ॥

ಇಮಂ ಸ್ತವಂ ಭಗವತೋ ವಿಷ್ಣೋರ್ವ್ಯಾಸೇನ ಕೀರ್ತಿತಮ್ ।
ಪಠೇದ್ಯ ಇಚ್ಚೇತ್ಪುರುಷಃ ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಸುಖಾನಿ ಚ ॥ 21 ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಮಜಂ ದೇವಂ ಜಗತಃ ಪ್ರಭುಮವ್ಯಯಂ।
ಭಜಂತಿ ಯೇ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಂ ನ ತೇ ಯಾಂತಿ ಪರಾಭವಮ್ ॥ 22 ॥

ನ ತೇ ಯಾಂತಿ ಪರಾಭವಂ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ।

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ

ಪದ್ಮಪತ್ರ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುರೋತ್ತಮ ।
ಭಕ್ತಾನಾ ಮನುರಕ್ತಾನಾಂ ತ್ರಾತಾ ಭವ ಜನಾರ್ದನ ॥ 23 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ

ಯೋ ಮಾಂ ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ಸ್ತೋತುಮಿಚ್ಛತಿ ಪಾಂಡವ ।
ಸೋಽಹಮೇಕೇನ ಶ್ಲೋಕೇನ ಸ್ತುತ ಏವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 24 ॥

ಸ್ತುತ ಏವ ನ ಸಂಶಯ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ।

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ

ವಾಸನಾದ್ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸಿತಂ ಭುವನತ್ರಯಮ್ ।
ಸರ್ವಭೂತನಿವಾಸೋಽಸಿ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 25 ॥

ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ।

ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ

ಕೇನೋಪಾಯೇನ ಲಘುನಾ ವಿಷ್ಣೋರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಪಠ್ಯತೇ ಪಂಡಿತೈರ್ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರಭೋ ॥ 26 ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೇ ॥ 27 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ವರಾನನ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ।

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ

ನಮೋಽಸ್ತ್ವನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಸಹಸ್ರಪಾದಾಕ್ಷಿಶಿರೋರುಬಾಹವೇ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೇ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೇ ಸಹಸ್ರಕೋಟೀ ಯುಗಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ॥ 28 ॥

ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಕೋಟೀ ಯುಗಧಾರಿಣೇ ನಮ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ।

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ

ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ।
ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿರ್ಧ್ರುವಾ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ ॥ 29 ॥

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ

ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ ।
ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ। ॥ 30 ॥

ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ। ।
ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ॥ 31 ॥

ಆರ್ತಾಃ ವಿಷಣ್ಣಾಃ ಶಿಥಿಲಾಶ್ಚ ಭೀತಾಃ ಘೋರೇಷು ಚ ವ್ಯಾಧಿಷು ವರ್ತಮಾನಾಃ ।
ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಮಾತ್ರಂ ವಿಮುಕ್ತದುಃಖಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತಿ ॥ 32 ॥

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ।
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 33 ॥

ಯದಕ್ಷರ ಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನಂ ತು ಯದ್ಭವೇತ್
ತಥ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ।
ವಿಸರ್ಗ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರಾಣಿ ಪದಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ
ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತೇ ಶತಸಾಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ವೈಯಾಸಿಕ್ಯಾಮನುಶಾಸನ ಪರ್ವಾಂತರ್ಗತ ಆನುಶಾಸನಿಕ ಪರ್ವಣಿ, ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮೇ ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣೋರ್ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮೈಕೋನ ಪಂಚ ಶತಾಧಿಕ ಶತತಮೋಧ್ಯಾಯಃ ॥
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥
ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

Vishnu Sahasranamam Lyrics In English

Om Shuklam Baradaram Vishnum Sasi Varnam Chatur Bhujam
Prasanna Vadanan Dyayet Sarva Vignoba Sandaye
Vyasam Vasishtanaptharam Shakthe Poutramakalmasham
Parasarathma Jam Vandey Shukathatham Taponidhim
Vyasa Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave

Namo Vai Brahma Vidaya Vasishtaya Namo Nama
Avikaraya Shudhaya Nityaya Paramatmane
Sadaika Rupa Rupaya Vishnave Sarva Jishnave
Yasya Smarana Mathrena Janma Samsara Bandhanath
Vimuchayate Nama Tasmai Vishnave Prabha Vishnave

(Section 2 From Mahabharata)

Om Namo Vishnave Prabha Vishnave
Shri Vaisampayana Uvacha
Shrutva Dharmaneshena Pavanani Cha Sarvasha
Yudishtra Santhanavam Puneravabhya Bhashata
Yudishtra Uvacha

Kimekam Daivatham Loke Kim Vapyegam Parayanam
Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnyur Manava Shubham
Ko Dharma Sarva Dharmanam Paramo Matha
Kim Japanmuchyathe Jandur Janma Samsara Bhandanat
Sri Bheeshma Uvacha

Jagat Prabhum Devadevam Anantham Purushotamam
Stuvan Nama Sahasrena Purusha Sathathothida
Tameva Charchayan Nityam Bhaktya Purushamavyayam
Dhyayan Sthuvan Namasyancha Yajamanasthameva Cha

Anadi Nidhanam Vishnum Sarva Loka Maheswaram
Lokadyaksham Stuvannityam Sarva Dukhago Bhaved
Brahmanyam Sarva Dharmagnam Lokanam Keerthi Vardhanam
Lokanatham Mahadbhutham Sarva Bhutha Bhavodbhavam
Aeshame Sarva Dharmanam Dharmadhika Tamo Matha
Yad Bhaktyo Pundarikaksham Stuvyrarchanayrnara Sada

Paramam Yo Mahateja Paramam Yo Mahatapa
Paramam Yo Mahad Brahma Paramam Ya Parayanam
Pavithranam Pavithram Yo Mangalanam Cha Mangalam
Dhaivatham Devathanam Cha Bhutanam Yo Vya Pitha
Yata Sarvani Bhuthani Bhavandyathi Yugagame
Yasmincha Pralayam Yanthi Punareve Yuga Kshaye

Tasya Loka Pradhanasya Jagannatathasya Bhupathe Vishno
Nama Sahasram Me Srunu Papa Bhayapaham
Yani Namani Gounani Vikhyatani Mahatmanah
Rishibhih Parigeetani Tani Vakshyami Bhutaye

(Section 3 Taken From Tradition)

Rishir Namnam Sahsrasya Veda Vyaso Maha Munih
Chando Aunustup Stada Devo Bhagawan Devaki Sutha
Amruthamsu Bhavo Bhhejam Shakthir Devaki Nandana
Trisama Hridayam Tasya Santhyarthe Viniyujyade
Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabha Vishnun Maheswaram
Aneka Rupa Daityantham Namami Purushotamam

(Nyasam)

Asya Shriivishhnordivyasahasranam A Stotra Maha Mantrasya
Shri Vedavyaso Bhagavan Rishhih Anushhtuph Chhandah
Shri Mahavishnuh Paramatma Shriimannarayano Devata
Amritam Shuudbhavo Bhanuriti Bieejam
Devakee Nandanah Srashteti Shaktih
Udbhavah Kshobhano Deva Iti Paramo Mantrah
Shankhabhrinnandakii Chakriiti Keelakam

Sharngadhanva Gadadhara Ityastram
Rathangapani Rakshobhya Iti Netram
Trisama Samagah Sameti Kavacham
Anandam Parabrahmeti Yonih
Rituh Sudarshanah Kala Iti Digbandhah
Shri Vishvaruupa Iti Dhyanam
Shri Mahavishhnu Priityartham Sahasranama Jape Viniyogah

(Dhyanam)

Kshiro Dhanvat Pradeshe Shuchimani Vilasat Saikate Mouktikanam
Mala Klupta Sanastha Sphatikamani Nibhair Mouktikair Manditangah
Shubhrai Rabhrai Radhabhrair Upari Virachitair Mukta Piyusha Varshaih
Anandhi Na Puniya Darinalina Gada Shankhapanir Mukundah
Bhu Padhou Yasya Nabhir Viyadha Suranilas Chandro Suryou Cha Netreh
Karna Vashah Shiro Dhyour Mukamapi Dahano Yasya Vasteya Mabdhih
Antastham Yasya Vishwam Sura Nara Khaga Go Bhogi Gandharva Daithyaih
Chitram Ramram Yate Tam Tribhuvana Vapusham Vishnu Misham Namami

Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Shantakaram Bhujaga Shayanam Padmanabham Suresham
Vishwadharam Gagana Sadrsham Meghavarnam Shubhangam
Lakshmikantam Kamalanayanam Yogihrd Dhyana Gamyam
Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram Sarva Lokaika Natham

Megashyamam Pitakousheya Vasam Srivatsankam Kousthubod Bhasi Thankam
Punyopetham Pundarikayataksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham

Namas Samasta Bhutanam Adhi Bhutaya Bhubrthe
Aneka Rupa Rupaya Vishnave Praba Vishnave
Sashanka Chakram Sakirita Kundalam Sapeeta Vastram Sarasiru Hekshanam
Sahara Vakshasthala Shobhi Kausthubham Namami Vishnum Shirasa Chaturbhujam
Chayayam Parijatasya Hemasimhasano Pari
Asinamam Bhutha Shyamam Ayataksham Alankrtam

Chandrananam Chatur Bahum Srivatsankita Vakshasam
Rukmini Satyabhamabhyam Sahitam Krishnamasraye

(Section 4 Sahasranama)

Om Vishwasmai Nama
Vishwam Vishnur Vashatkaro Bhutha Bhavya Bhavatprabhu
Bhutha Krdh Bhudha Brdh Bhavo Bhutatma Bhuta Bhavanah
Putathma Paramatma Cha Muktanam Parama Gathih
Avyayah Purushah Sakshi Kshetrajnyokshara Eva Cha

Yogo Yogavidham Neta Pradhana Purusheshwarah
Narasimhavapuh Shriman Keshava Purushotamah

Sarvah Sharvah Shivah Sthanur Bhutadhir Nidhir Avyayah
Sambhavo Bhavano Bartha Prabhavah Prabhurishwarah

Swayambhuh Shambhuradityah Pushkaraksho Mahasvanah
Anadhi Nidhano Dhatha Vidhata Dhaturutamah

Aprameyo Rshikeshah Padmanabho Amaraprabhuh
Vishwakarma Manustvashta Sthavishta Sthaviro Dhrvah

Agrahya Shashvata Krishno Lohithaksha Prathar Dhanah
Prabhuthas Trika Kubdhama Pavitram Mangalam Param

Eeshanah Pranadah Prano Jyeshtah Sreshtah Prajapatih
Hiranya Garbho Bhu Garbho Madhavo Madhusudanah

Eeshwaro Vikrami Dhanvi Medhavi Vikramah Kramah
Anuthamo Dhuradharshah Krtagnya Krthiratmavan

Sureshah Sharanam Sharma Vishwarethah Praja Bhavah
Aha Samvatsaro Vyalah Prathyayah Sarvadarshanah

Ajah Sarveshwarah Sidha Sidhih Sarvadhirachyuthah
Vrshaka Pirameyatma Sarvayoga Vinisruthah

Vasur Vasumanah Satya Samatma Sammithah Samah
Amoghah Pundarikaksho Vrshakarma Vrshakrthih

Rudro Bahushira Babhrur Vishwayoni Shuchisravah
Amrtah Shashwata Sthanur Vararoho Mahatapah

Sarvagah Sarva Vid Bhanur Vishwakseno Janardhanah
Vedo Vedavidhavyango Vedango Vedavith Kavih

Lokadhyaksha Suradhyaksho Dharmadhyakshah Krthakrthah
Chaturatma Chaturvyuhas Chatur Damshtras Chaturbhujah

Brajishnur Bhojanam Bhoktha Sahishnur Jagadhadhijah
Anagho Vijayo Jetha Vishwa Yonih Punarvasuh

Upendro Vamanah Pramshur Amoghah Shuchirurjithah
Ateendrah Sangrahah Sargo Dhrtatma Niyamo Yamah

Vedyo Vaidyah Sadayogi Viraha Madhavo Madhuh
Atheendriyo Mahamayo Mahotsaho Mahabalah

Mahabudhir Mahaviryo Mahashaktir Mahadhyuthih
Anirdeshyavapuh Shriman Ameyatma Mahadhri Dhrk

Maheshvaso Maheebhartha Srinivasah Satham Gathih
Anirudhah Suranandho Govindo Govidham Pathih

Marichir Dhamano Hamsah Suparno Bhujagotamah
Hiranya Nabhas Suthapa Padmanabhah Prajapatih

Amrtyuh Sarvadhrk Simhah Sandhatha Sandhiman Stirah
Ajo Durmarshanah Shastha Vishrutatma Surariha

Gurur Guruthamo Dhama Satyah Satya Parakramah
Nimisho Nimishah Sragvi Vachaspati Rudharadhih

Agraneer Gramaneeh Sriman Nyayo Neta Samiranah
Sahasra Murdha Vishwatma Sahasrakshah Sahasrapath

Avarthano Nivrtatma Sam Vrtah Sampramardanah
Aha Samvarthako Vahni Ranilo Dharaneedharah

Suprasadah Prasannatma Vishwadhrg Vishwabhug Vibhuh
Satkarta Satkrdhah Sadhur Jahnur Narayano Narah

Asankyeyo Aprameyatma Vishishtah Shistakrch Chuchih
Sidharthah Sidha Sankalpah Sidhidhah Sidhi Sadhanah

Vrshahi Vrshabho Vishnur Vrshaparva Vrshodharah
Vardhano Vardhamanascha Viviktah Shruti Sagarah

Subhujo Dhurdharo Vagmi Mahendro Vasudho Vasuh
Naikarupo Brhad Rupah Sipivishtah Prakashanah

Ojas Thejo Dhyuthi Dharah Prakashatma Prathapanah
Rudhas Spashtaksharo Mantras Chandramshur Bhaskaradhyuthih

Amrtham Shudhbhavo Bhanuh Shashabindhuh Sureshwarah
Oushadham Jagatah Sethuh Satyadharma Parakramah

Bhutha Bhavya Bhavan Nathah Pavanah Pavano Analah
Kamaha Kamakrth Kanthah Kamah Kama Pradhah Prabhuh

Yugadhi Krdh Yugavartho Naikamayo Mahashanah
Adrshyo Vyakta Rupascha Sahasra Jidha Nandajith

Ishto Vishishtah Shishteshtah Shikandi Nahusho Vrshah
Krodhaha Krodhakrth Kartha Vishwabhahur Maheedharah

Achyuthah Prathithah Pranah Pranadho Vasavanujah
Apan Nidhira Dhishtana Mapramathah Prathishtitah

Skandah Skandadharo Dhuryo Varado Vayuvahanah
Vasudevo Brhadbhanu Radhidevah Purandarah

Ashokas Tharanah Tharah Shurah Shourir Janeshwarah
Anukulas Shatha Varthah Padmi Padma Nibhekshanah

Padmanabho Aravindhakshah Padmagarbhah Sharirabrth
Mahardhir Rdho Vrdhatma Mahaksho Garuda Dhwajah

Athulah Sharabho Bheemah Samayagnyo Havirharih
Sarva Lakshana Lakshanyo Lakshmivan Samithinjayah

Viksharo Rohitho Margo Hethur Damodarah Sahah
Maheedharo Mahabhago Vegavana Mithashanah

Udhbhavah Kshobano Devah Srigarbhah Parameshwarah
Karanam Karanam Kartha Vikartha Gahano Guhah

Vyavasayo Vyavasthanah Samsthanah Sthanado Dhrvah
Parardhih Parama Spashtas Thushta Pushtah Shubhekshanah

Ramo Viramo Virato Margo Neyo Nayo Anayah
Virah Shakti Matam Sreshto Dharmo Dharma Vidutamah

Vaikuntah Purushah Pranah Pranadah Pranavah Prthuh
Hiranya Garbhah Shatrughno Vyapto Vayuradhokshajah

Rtuh Sudarshanah Kalah Parameshti Parigrah
Ugrah Samvatsaro Daksho Vishramo Vishwadakshinah

Vistharah Sthavaras Thanu Pramanam Bijamavyayam
Artho Anartho Mahakosho Mahabhogo Mahadhanah

Anirvinnah Sthavishto Abhur Dharmayupo Mahamakhah
Nakshatra Nemir Nakshatri Kshamah Kshamah Samihanah

Yagnya Ijyo Mahejyascha Krathuh Sathram Sathamgathih
Sarva Darshi Vimukthathma Sarvajnyo Nyana Muthamam

Suvratah Sumukhah Sukshmah Sughoshah Sukhadhah Suhrth
Manoharo Jithakrodho Virabahur Vidharanah

Svapanah Svavasho Vyapi Naikathma Naikakarma Krth
Vatsaro Vatsalo Vathsi Ratnagarbho Dhaneshwarah

Dharmagub Dharmakrdh Dharmi Sadhasath Kshara Maksharam
Avignyatha Sahasramshur Vidhatha Krthalakshanah

Gabhasthi Nemis Satvasthas Simho Bhutha Maheshwarah
Adhidevo Mahadevo Devesho Devabrdh Guruh

Utharo Gopathir Goptha Nyanagamya Purathanah
Sharira Bhutha Brdh Bhoktha Kapindro Bhuridakshinah

Somapo Mrthapas Soma Purujit Purusathamah
Vinayo Jayas Satyasandho Dasharhas Satvatham Pathih

Jivo Vinayitha Sakshi Mukundo Mitha Vikramah
Ambho Nidhira Nanthathma Mahodha Dhishayonthakah

Ajo Maharhas Svabhavyo Jithamitrah Pramodhanah
Anando Nandano Nandas Satyadharma Trivikramah

Maharshi Kapilacharya Kritajnyo Medhini Pathih
Tripadhas Tridha Shadyaksho Mahashrunga Krthantha Krth

Mahavaraho Govindas Sushena Kana Kangadhee
Guhyo Gabheero Gahano Guptas Chakra Gadhadharah

Vedas Svango Jitha Krishno Dhrdas Sankarshanochyuthah
Varuno Varuno Vrksha Pushkaraksho Mahamanah

Bhagawan Bhagaha Nandi Vanamali Halayudhah
Adityo Jyothiradityas Sahishnur Gathisathamah

Sudhanva Khandaparashur Dharuno Dhravina Pradhah
Divasprk Sarvadhrg Vyaso Vachaspati Rayonijah

Trisama Samagas Sama Nirvanam Bheshajam Bhishak
Sannyasa Krch Chhama Shantho Nishta Shanthi Parayanam

Shubhangas Shanthidhas Srashta Kumudha Kuvaleshayah
Gohito Gopatir Goptha Vrshabhaksho Vrshapriyah

Anivarthee Nivrthathma Samksheptha Kshemakrch Chivah
Srivatsa Vakshas Srivasa Sripathis Srimatham Varah

Sri Dhas Sri Shas Srinivasas Sri Nidhis Srivibhavanah
Sri Dharas Sri Karas Shreyas Shriman Lokathra Yashrayah

Svakshas Svangas Sathanando Nandir Jyotir Ganeshwarah
Vijithathma Vidheyathma Satkirthis Chhinna Samshayah

Udheernas Sarvathas Chakshu Ranishas Shashvathas Sthirah
Bhushayo Bhushano Bhuthir Vishokas Shokhanashanah

Archishman Architha Kumbho Vishudhathma Vishodhanah
Anirudho Prathiratha Pradhyumno Mithavikramah

Kalanemi Niha Vira Shouri Shura Janeshwarah
Trilokathma Trilokesha Keshava Keshiha Harihih

Kamadeva Kamapala Kami Kantha Krthagamah
Anirdeshyavapur Vishnur Vironantho Dhananjayah

Brahmanyo Brahmakrdh Brahma Brahma Brahma Vivardhanah
Brahmavidh Brahmano Brahmi Brahmanyo Brahmana Priyah

Mahakramo Maha Karma Mahateja Mahoragah
Mahakrathur Mahayajva Mahayagnyo Mahahavih

Stavyas Stavapriya Stotram Sthuthi Sthotharanapriyah
Purna Purayitha Punya Punyakeerthi Ranamayah

Manojavas Theerthakaro Vasuretha Vasupradhah
Vasupradho Vasudevo Vasur Vasumana Havih

Sadgatis Satkrthis Satha Sadbhuthis Satyaparayanah
Suraseno Yadhusreshtas Sannivasas Suyamunah

Bhuthavaso Vasudevas Sarvasu Nilayonalah
Darpaha Darpadho Drptho Durdharo Thaparajithah

Vishwamurthir Mahamurthir Dipthamurthir Amurthiman
Anekamurthir Avyakthas Shathamurthir Shathananah

Eko Naikas Sava Ka Kim Yathath Padham Anutamam
Lokabandhur Lokanatho Madhavo Bhaktavatsalah

Suvarna Varno Hemango Varangas Chandanangadhi
Viraha Vishamas Shunyo Grthashi Rachalas Chalah

Amani Manadho Manyo Lokaswami Trilokadhrk
Sumedha Medhajo Dhanya Satyamedha Dharadharah

Tejovrsho Dhyuthidharas Sarva Shastra Bhrtham Varah
Pragraho Nigraho Vyagro Naikashrungo Gadhagrajah

Chatur Murthis Chatur Bahus Chatur Vyuhas Chatur Gathih
Chatur Atma Chatur Bhavas Chatur Veda Vidhekapath

Samavartho Nivrtatma Dhurjayo Dhurathi Kramah
Durlabho Durgamo Durgo Duravaso Durariha

Shubhango Lokasaranga Suthanthus Thanthu Vardhanah
Indrakarma Mahakarma Krthakarma Krthagamah

Udbhavah Sundaras Sundho Ratnanabhas Sulochanah
Arko Vaja Sanas Shrungi Jayantas Sarvavij Jayi

Suvarna Bindu Rakshobhyas Sarva Vagishwareshwarah
Mahahradho Mahagartho Mahabhutho Mahanidhih

Kumuda Kundhara Kundha Parjanya Pavano Nilah
Amrtha Shom Rthavapus Sarvajnyas Sarvatho Mukhah

Sulabhas Suvrathas Sidhas Shatrujich Chhathruthapanah
Nyagrodho Dhumbarosvathas Chanurandhra Nishudhanah

Sahasrarchis Saptajihvas Saptaidhas Sapta Vahanah
Amurthi Ranagho Chinthyo Bhayakrdh Bhayanashanah

Anurbrhath Krshasthulo Gunabhrn Nirguno Mahan
Adrthas Svadrthas Svasya Pragvamsho Vamshavardhanah

Bharabrth Kathitho Yogi Yogishas Sarvakamadhah
Ashrama Shramana Kshamas Suparno Vayuvahanah

Dhanurdharo Dhanurvedo Dhando Dhamayitha Dhamah
Aparajitha Sarvasaho Niyantha Niyamoyamah

Satvavan Satvikas Satyas Satyadharma Parayanah
Abhipraya Priyar Horha Priyakrth Preethi Vardhanah

Vihaya Sagathir Jyothi Suruchir Huthabhug Vibhuh
Ravir Virochanas Surya Savitha Ravilochanah

Anantha Huthabhug Bhogtha Sukhadho Naikajokrajah
Anirvinnas Sadhamarshi Lokadhishtana Madbhuthah

Sanath Sanathana Thama Kapila Kapiravyayah
Svastidhas Svastikrth Svasti Svastibhuk Svastidakshinah

Aroudra Kundalee Chakri Vikramyurjitha Shasanah
Shabdhathigas Shabdha Saha Shishiras Sarvarikarah

Akrura Peshalo Daksho Dakshina Kshaminam Varah
Vidhwatamo Veethabhaya Punyashravana Kirthanah

Utharano Dushkrthiha Punyo Dusswapna Nashanah
Viraha Rakshanas Santho Jivana Paryavasthithah

Anantharupo Nanthashrir Jithamanyur Bhayapah
Chaturashro Gabhiratma Vidhisho Vyadhisho Dhishah

Anadhir Bhurbhuvo Lakshmi Suviro Ruchir Angadhah
Janano Jana Janmadhir Bhimo Bhima Parakramah

Adhara Nilayo Dhatha Pushpahasa Prajagarah
urdhvagas Sathpathachara Pranadha Pranava Panah

Pramanam Prana Nilaya Pranabhrth Prana Jivanah
Tatvam Tatva Vidhekatma Janma Mrityu Jarathigah

Bhurbhuvas Svastharustharas Savitha Prapithamahah
Yagnyo Yagnya Pathir Yajva Yagnyango Yagnya Vahanah

Yagnyabhrdh Yagnyakrdh Yagnyi Yagnyabhug Yagnyasadhanah
Yagnyantakrdh Yagnyaguhyam Annamannadha Evacha

Atmayonis Svayanjatho Vaikhanas Samagayanah
Devakinandanas Srashta Kshitheesha Papa Nashanah

Shankha Bhrn Nandaki Chakri Sharangadhanva Gadhadharah
Rathangapani Rakshobhya Sarva Praharanayudhah

Sarva Praharanayudha Om Nama Ithi
Vanamalee Gadhi Sharangi Shankhi Chakricha Nandaki
Shriman Narayano Vishnur Vasudevobhi Rakshathuh
Sri Vasudevobhi Rakshatyom Nama Ithi

(Section 4 Phala Shruti)
Ithitham Kirthaniyasya Keshavasya Mahathmanah
Namnam Sahasram Divyanam Aseshena Prakirthitham

Ya Idham Shrunuyan Nityam Yaschapi Parikirthayeth
Nashubham Prapnuyath Kinchith Somuthrehacha Manavah

Vedanthago Brahmanas Syadh Kshatriyo Vijayi Bhaveth
Vaishyo Dhana Samrdhas Syadh Shudras Sukhama Vapnuyath

Dharmarthi Prapnuyath Dharmam Artharthi Chartha Mapnuyath
Kamanavapnuyath Kami Prajarthi Chapnuyath Prajah

Bhaktiman Yas Sadothaya Suchis Tadkadha Manasah
Sahasram Vasudevasya Namnam Etat Prakirtayeth

Yasha Prapnothi Vipulam Yathi Prathanyamevacha
Achalam Sriya Mapnothi Sreya Prapnothyanuthamam

Na Bhayam Kvachithapnothi Viryam Thejascha Vinthathi
Bhavathyarogo Dhyuthiman Balarupa Gunanvithah

Rogartho Muchyathe Rogath Badho Muchyetha Bandhanath
Bhayan Muchyetha Bithasthu Muchyethapanna Apathah

Durgan Yadhidharath Yasu Purushah Purushotamam
Stuvan Nama Sahasrena Nityam Bhakti Samanvithah

Vasudevas Srayo Marthyo Vasudeva Parayanah
Sarva Papa Vishudhatma Yathi Brahma Sanathanam

Na Vasudevasya Bhaktanam Ashubham Vidyathe Kvachith
Janma Mrityu Jara Vyadhi Bhayam Naivo Pajayate

Imam Sthava Madhiyana Sradha Bhakti Samanvithah
Yujyethatma Suka Kshanti Sri Dhrithi Smriti Kirthibhih

Na Krodho Nacha Mathsaryam Na Lobho Nashubhamathih
Bhavanthi Krithapunyanam Bhaktanam Purushotame

Dhyous Sachandrarka Nakshatra Kam Disho Bhurmahodhadhih
Vasudevasya Viryena Vidhru Thani Mahatmanah

Sasurasura Gandharvam Sayakshoraga Rakshasam
Jagat Vase Vartha Thedham Krishnasya Sacharacharam

Indriyani Mano Budhis Satvam Thejo Balam Druthih
Vasudevath Mahan Yahu Kshetram Kshetrajnya Evacha

Sarvaga Mana Machara Prathamam Parikalpyathe
Achara Prathamo Dharmo Dharmasya Prabhur Achyuthah

Rishaya Pitaro Deva Mahabhuthani Dhatavah
Jangama Jangaman Chedham Jagan Narayanodhbhavam

Yogo Jnyanam Tatha Sankhyam Vidhyas Shilpadhi Karmacha
Vedas Shastrani Vignyanam Etat Sarvam Janardhanath

Eko Vishnur Mahathbhutam Prthak Bhutanya Nekashah
Trin Lokan Vyapya Bhuthatma Bunkthe Vishwabhu Gavyayah

Imam Stavam Bhagavatho Vishnor Vyasena Kirthitham
Patethya Iccheth Purusha Shreya Prapthum Sukhani Cha

Vishweshwara Majam Devam Jagatha Prabhu Mavyayam
Bhajanthi Ye Pushkaraksham Nate Yanthi Parabhavam
Na Te Yanthi Parabhavom Nama Ithi

(Section 4 Mahabharata And Tradition)

Arjuna Uvacha

Padmapatra Visalaksha Padmanabha Surothama
Bhaktanam Anurakthanam Tradha Bhava Janardhana

Sri Bhagawan Uvacha

Yo Mam Nama Sahasrena Sthothumicchathi Pandava
Sohamekena Shlokena Stuta Eva Na Samshaya
Stuta Eva Na Samshaya Om Nama Ithi

Vyasa Uvacha

Vasanath Vasudevasya Vasitham Bhuvanatrayam
Sarvabhutha Nivasosi Vasudeva Namostu Te
Sri Vasudeva Namostuta Om Nama Ithi

Parvatyuvacha

Keno Payena Laguna Vishnor Nama Sahasrakam
Patyate Panditair Nityam Shrotumicchamyaham Prabho

Iishwara Uvacha

Sri Rama Rama Ramethi Rame Rame Manorame
Sahasranama Thathulyam Rama Nama Varanane
Rama Nama Varanane Om Nama Ithi

Brahmovacha

Namosthvananthaya Sahasramurthaye Sahasrapadakshi Shiroru Bahave
Sahasranamne Purushaya Shashwate Sahasrakoti Yugadharine Namah
Sahasrakoti Yuga Dharine Om Nama Ithi

Sanjaya Uvacha

Yatra Yogeshwara Krishno Yatra Partho Dhanurdharah
Tatra Srir Vijayo Bhuthir Dhruva Neethir Mathir Mama

Sri Bhagawan Uvacha

Ananyas Chintha Yantho Mam Ye Jana Paryupasathe
Tesham Nityabhiyukthanam Yogakshemam Vahamyaham

Parithranaya Sadhunam Vinashayacha Dushkrtam
Dharmasamsthapa Narthaya Sambhavami Yuge Yuge

Aartha Vishannas Shithi Lascha Bheetha Goreshucha Vyadishu Varthamanah
Sankirthya Narayana Shabda Mathram Vimukta Dukkhas Sukhino Bhavantu

Kayena Vacha Manasendriyairva Budhyatmanava Prakrte Svabhavat
Karomi Yadyat Sakalam Parasmai Narayanayeti Samarppayami

Yadakshara Pada Bhrashtam Matra Hinantu Yad Bhavet
Tatsarvam Kshyamyatam Deva Narayana Namostute

Visarga Bindu Matrani Pada Padaksharani Cha
Nyunani Chatirikdhani Kshamasva Purushotamah


About Vishnu:

vishnu sahasranamam lyrics in kannada
vishnu sahasranamam lyrics in kannda

Hinduism believes that Vishnu was one of the trio, the guardian of all worlds.

Vishwaroopi is also called Narayana as described in the Bhagavad Gita. Legends claim that Dasavatara was the patron saint of the earth for the founding of the religion.

Vishnu is one of the triads. The idol of the Vaishnava sect. Myths describe him as a world savior, who controls the spirit and vitality of the world with his power. Vaikuntha is his abode.

Mahalaxmi is his wife. It is believed that Vishnu will incarnate the incarnations of the world and punish the people who caused the sin and save the people when sin is inflicted on the earth.

He is a God who responds to the masses by preserving and saving the devotees in distress. It is believed that wherever Lord Vishnu attained the avatars, Lakshmi would become an avatar and help save the people.

Vishnu is subject to curses:

Legends state that the God who protects the people of Vishnu is subject to certain curses. Once Vishnu started looking at Mahalakshmi’s face and began to laugh. When Lakshmi saw this, she cursed that she was making fun of her and let your head take off from her body.

In the meantime, the monster Hayagriva had performed a thousand years of penance and received another boon from a horse-headed human, along with many boons. Having thus obtained great power, Hayagriva besieged the temple. Vishnu lost his head as Lakshmi cursed.

Then Vishwakarma attached the horse’s head to Vishnu’s body. Vishnu Hayagriva was able to kill Asura by the curse of Lakshmi.

In the frequent battles between the Devasuras, the Asuras were defeated once. Then the Asuras went to Pragloma, Bhrigu’s wife, and sought protection. She started penance to destroy the gods. Knowing this, Vishnu practiced her Sudarshan Chakra and killed her.

Muni became enraged and cursed Vishnu to give birth to a human being and suffer his wife to suffer a lot. This curse is attributed to Ramavatara. There are many stories of Vishnu taking many curses and thus saving the gods.

Vishnu Sudarshan Chakra

Vishnu’s weapon is Sudarshan chakra. There are two kinds of stories about its origin. On the day of the Kartika Shukla Darshanam, when Vishnu joined the kasheeksha and worshiped Lord Shiva with a thousand lotus, Shiva vanished one of the lotus.

To worship Lord Shiva with his own eyes instead of the lotus flower of Lord Vishnu, Lord Shiva lent him the weapon that killed the giant Jalandhar.

According to another story, Goddess Sudarshana created the chakra by adding small pieces of shrapnel that fell on him while giving it to Vishnu, one of the dualists. Vishnu used it to punish the wicked.

Sudarshan Chakra has another name, Vajranabha. There is a hole in the middle of this wheel with a thousand arms spread out from the center. The outside of it is sharp.

Vishnu Features

The sign on the chest of Vishnu is named Srivatsa. The name of the conch near him is Panchajanya. It is believed that touching this will bring enormous wisdom. Saranga is his Sagittarius.

It is also called the Vaishnava mat. This is his necklace. The necklace is named Vanamala which is a collection of five ornaments. Vishnu’s vehicle is Garuda.

Vishnu’s mention in the Rig Veda is in some respects. But Indra seems to have much importance here. Here Vishnu is the younger brother of Indra.

Thus the names of Vishnu millennials include such names as Upendra and Indravaraja. In the Mahabharata, Bhishma gives a detailed account of Vishnu.

Vishnu Sahasranamam FAQs

Who created Vishnu?

Ardhanarishvara
In contrast, the Shiva-focussed Puranas describe Brahma and Vishnu to have been created by Ardhanarishvara, that is half Shiva and half Parvati; or alternatively, Brahma was born from Rudra, or Vishnu, Shiva, and Brahma creating each other cyclically in different aeons (Kalpa).

Who is the current Vishnu?

Kalkin, also called Kalki, final avatar (incarnation) of the Hindu god Vishnu, who is yet to appear. At the end of the present Kali yuga (age), when virtue and dharma have disappeared and the world is ruled by the unjust, Kalkin will appear to destroy the wicked and usher in a new age.

Who is more powerful than Lord Vishnu?

Shiva is the supreme god who creates and destroys every universe, and on the other hand, Vishnu (I am talking about Mahavishnu as he is the strongest form of Vishnu) is a deity, who has many limitations, but shiva doesn’t have any limitations, Shiva’s power and knowledge is infinite whereas Vishnu’s power is limited.

Is Vishnu a male or female?

Vishnu is a feminine God, known for his feminine attributes.

How did Lord Vishnu die?

On one day of Rudra 100 Vishnu takes birth and merges in him after their span, and he also lives for such 100 years, but none of the scriptures know where he goes or what happens to him but as per shastra he merges in his Samadhi, he is literally Mritryunjay death of even death so nothing can absorb him he merges in.

How many wives does Vishnu have?

Three wives

Vishnu was married to Lakshmi (the goddess of good fortune), Sarawati (the goddess of wisdom), and Ganga (the goddess who is the personification of the River Ganges).
However, unable to live with the quarrels between his three wivesVishnu eventually sent Ganga to Shiva and Saraswati to Brahma.

Why is Lord Vishnu blue?

Lord Vishnu resides on the blue cosmic ocean. So, Lord Vishnu is shown in blue color as he is infinite and immeasurable like the sky and surrounded by the infinite cosmic ocean.

Why Lord Vishnu is not Worshipped?

Vishnu knew that it is impossible to find the endpoints of Shiva’s lingam so he didn’t even try. Lord Shiva became furious at this lie. He then cursed Brahma that he would never be worshipped by any human being. He also cursed the Ketaki flower so that it would not be used in any Hindu ritual.

Who is the father of Vishnu?

God Shiva The birth of these three Gods is a great mystery in itself. While many parents believe that God Brahma and God Vishnu were born from God Shiva, there is no hardcore evidence to prove the same.

Why Lord Vishnu has no child?

We All are His Children. Once Mata Lakshmi curses Lord Vishnu, The Supreme personality, that without her (Mata Lakshmi), his son would be burnt by Lord Shiva.

Because Lord Shiva has all along with his family. … That is why, in Vaikuntha Dhaam, Lord Vishnu and Mata Lakshmi have no children.

Who can defeat Lord Vishnu?

He was defeated by Shiva’s Ansha Veerbhadra. He was defeated by Jalandhara. He (Narasimha) was defeated by Shiva (Sharabha).

How can I please Lord Vishnu?

The best time to chant Lord Vishnu mantras is early morning Brahma Muhurat (4 am to 6 am). Take bath and sit on a mat or wooden plank. Keep a picture of Lord Vishnu in front of you and start chanting the mantra focusing on the divine form of the Lord. The ideal count to chant the Vishnu mantra is multiples of 108.

How does Lord Vishnu look like?

What does Vishnu look likeVishnu is represented by a human body, often with blue-colored skin and four arms. His hands always carry four objects in them, representing the things he is responsible for.

Who is the most powerful Shiva or Vishnu?

For example, the Dvaita school holds Vishnu alone to be the supreme God, with Shiva subordinate and interprets the Puranas differently. For example, Vijayindra Tîrtha, a Dvaita scholar interprets the 18 Puranas differently.

Why did Vishnu kill Puloma?

Satvik lord Vishnu obliged by severing her head with his Sudarshana chakra when she was about to curse him for his interference.

When Sage Bhrigu saw what had happened to his wife, he cursed that Vishnu is born on earth several times and suffered the pains of worldly life.

How was Lord Vishnu born?

People often wonder how Lord Vishnu came into being or how he was born. … And therefore, to keep the cycle of creation, destruction, and recreation moving, Vishnu, began the resurrection of the universe by giving birth to Brahma from his naval.

Who are the two wives of Lord Vishnu?

Vishnu has two wives, Sridevi and Bhudevi. Sridevi is the goddess of intangible wealth and Bhu-devi, the goddess of tangible wealth.

What is the name of Lord Vishnu snake?

Shesha-naga Ananta is also the name of Shesha-naga, the celestial snake, on which Lord Vishnu reclines in the cosmic ocean.

Who are the consorts of Lord Vishnu?

In this extremely large sculpture, the Hindu god Vishnu is attended by his two consorts: to his left, Sarasvati, the goddess of poetry and music; to his right, Lakshmi, the goddess of fortune.

Conclusion:

We hope Vishnu Sahasranamam Stotram Lyrics in Kannada will definitely help you. If you find this helpful then please help us by sharing this article with your friends and family.

If you need any changes in the above lyrics or you find any mistakes please feel free to contact us by visiting our Contact Us Page. Thank You…

Keep Connected with us…

Leave a Comment