Preenayamo Vasudevam Lyrics in Kannada

Preenayamo Vasudevam Lyrics in Kannada, These are the shlokas written by Parama Guru Srimath Aanandatheertharu around 840 years back who is vayudevaru himself!

These shlokas reflect the nature of the supreme and how one should try to earn knowledge about that supreme being.

You can see it this way, its just you and god, he has created you, he knows about you, he knows your guna, so you have to ask yourself how would you communicate with such a supreme primordial being.

As i said every jeeva can communicate within himself to god through these shlokas subjecting himself to the supreme grace of lord Narayana!

So anyone desiring to move his conscious near to lord, go ahead , know the meaning of these shlokas and chant it with all your belief and trust.

We have provided the lyrics of the song Preenayamo Vasudevam Lyrics in both Kannada and English Languages. If you like the song please share it with your friends and family. Thank you…

More Stothram Lyrics:

 Preenayamo Vasudevam Song Details

Song Name: Preenayamo Vasudevam
Singer: NIL
Music Composer: NIL
Lyrics: Parama Guru Srimath Aanandatheertharu
StarCast: Nil
Music Label: NIL

Preenayamo Vasudevam Song lyrics in Kannada

ವಂದಿತಾಶೇಷವಂದ್ಯೋರುವೃಂದಾರಕಂ ಚಂದನಾಚಚಿತೋ ದಾರಪೀನಾಂಸಕಮ್ |

ಇಂದಿರಾಚಂಚಲಾಪಾಂಗನೀರಾಜಿತಂ ಮಂದರೋದ್ಧಾರಿ ವೃತ್ತೋದ್ಭುಜಾಭೋಗಿನಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೧ ||

ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಲೀಲಾವಿಲಾಸಾತತಂ ಪುಷ್ಟಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಸದ್ವಿಗ್ರಹೋಲ್ಲಾಸಿನಮ್ |

ದುಷ್ಟ ನಿಷ್ಯೇಷಸಂಹಾರಕಮೋದ್ಯತಂ ಹೃಷ್ಟಪುಷ್ಟಾನುತಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಜಾಸಂಶ್ರಯಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೨ ||

ಉನ್ನತಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಶೇಷಸಂಸಾಧಕಂ ಸನ್ನತಾಲೌಕಿಕಾ ನಂದದ ಶ್ರೀಪದಮ್ |

ಭಿನ್ನಕರ್ಮಾಶಯಪ್ರಾಣಿಸಂಪ್ರೇರಕಂತನ್ನಕಿಂನೇತಿ ವಿದ್ವತ್ಸು ಮಿಮಾಂಸಿತಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೩ ||

ವಿಪ್ರಮುಖ್ಯೈಃ ಸದಾವೇದವಾದೋನ್ಮುಖೈಃ ಸುಪ್ರತಾಪೈಃ ಕ್ಷೀತಿಶೇಶ್ವರೈಶ್ಚಾರ್ಚಿತಂ |

ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯೋರುಸಂವಿದ್ಗುಣಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಸಪ್ರಕಾಶಾಜರಾನಂದ ರೂಪಂಪರಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೪ ||

ಅತ್ಯಯೋ ಯಸ್ಯಕೇನಾಪಿನಕ್ವಾಪಿಹಿಪ್ರತ್ಯತೋ ಯದ್ಗುಣೇಷೂತ್ತಮಾನಾಂಪರಃ |

ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಏಕೋ ವರೋಣ್ಯೋ ವಶೀ ಮತ್ಯನೂನೈಃ ಸದಾ ವೇದವಾದೋದಿತಃ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೫ ||

ಪಶ್ಯತಾಂ ದುಃಖಸಂತಾನನಿರ್ಮೂಲನಂ ದೃಶ್ಯತಾಂ ದೃಶ್ಯತಾಮಿತ್ಯ ಜೇಶಾಚಿ(ರ್ಥಿ)ತಮ್ |

ನಶ್ಯತಾಂ ದೂರಗಂ ಸರ್ವದಾಪ್ಯಾತ್ಮಗಂ ಪಶ್ಯತಾಂ ಸ್ವೇಚ್ಚಯಾ ಸಜ್ಜನೇಷ್ವಾಗತಂ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೬ ||

ಅಗ್ರಜಂ ಯಃ ಸಸರ್ಜಾಜಮಗ್ರ್ಯಾಕೃತಿಂ ವಿಗ್ರಹೋಯಸ್ಯ ಸರ್ವೇಗುಣಾ ಏವ ಹಿ |

ಉಗ್ರ ಆದ್ಯೋಽಪಿ ಯಸ್ಯಾತ್ಮಜಾಗ್ರ್ಯಾತ್ಮಜಃ ಸದ್ಗೃಹೀತಃ ಸದಾಯಃ ಪರಂದೈವತಮ್ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೭ ||

ಅಚ್ಯುತೋ ಯೋ ಗುಣೈರ್ನಿತ್ಯಮೇವಾಖಿಲೈಃ ಪ್ರಚ್ಯುತೋಽಶೇಷ ದೋಷೈಃ ಸದಾಪೂರ್ತಿತ |

ಉಚ್ಯತೇ ಸವವೇದೋರು ವಾದೈರಜಃ ಸ್ವಜಿತೋ(ಚ್ಯತೇ) ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರ ಪೂವೈಸ್ಸದಾ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೮ ||

ಧಾರ್ಯತೇ ಯೇನವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಿಕಂ ವಾರ್ಯತೇಶೇಷದುಃಖಂ ನಿಜಧ್ಯಾಯಿನಾಂ |

ಪಾರ್ಯತೇ ಸರ್ವಮನ್ಯೈರ್ನಯತ್ಪಾರ್ಯತೇ ಕಾರ್ಯತೇ ಚಾಖಿಲಂ ಸರ್ವಭೂತೈಃ ಸದಾ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೯ ||

ಸವಪಾಪಾನಿ ಯತ್ಸಂಸ್ಮೃತೇಃ ಸಂಕ್ಷಯಸರ್ವದಾ ಯಾಂತಿಭಕ್ತ್ಯಾವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಂ |

ಶರ್ವಗುರ್ವಾದಿಗೀರ್ವಾಣ ಸಂಸ್ಥಾನದಃ ಕುರ್ವತೇ ಕರ್ಮ ಯತ್ಪ್ರೀತಯೆ ಸಜ್ಜನಾಃ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೧೦ ||

ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇಸ್ವರ್ಪಿತಂಽಪ್ರಕ್ಷ ಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿಃಯನ್ನಾಮತ |

ಅಕ್ಷರೋಯೋಽಜರಃ ಸರ್ವದೈವಾಮೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಕಮ್ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೧೧ ||

ನಂದಿತೀರ್ಥೋರುಸನ್ನಾಮಿನೋ ನಂದಿನಃ ಸಂದಧಾನಾಃ ಸದಾನಂದದೇವೇ ಮತಿಮ್ |

ಮಂದಹಾಸಾರುಣಾಪಾಂಗ ದತ್ತೋನ್ನತಿಂ ನ(ವಂ)ದಿತಾ ಶೇಷದೇವಾದಿ ವೃಂದಂ ಸದಾ |

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ

ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಅಷ್ಟಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

Preenayamo Vasudevam Song lyrics in English

Vandita shesha vandyoru vrundaarakam
Chandana charchito daara peenaamsakam
Indira chanchala paangda neerajitam
Mandarodhari vruttodhbhuja bhoginam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam

Srushti samhara leelavila saatatam
Pushta shadgunya sad-vigrahollasinam
Dushta nih shesha samhara kar modhyatam
Hrushta pushtathi shishta praja samshrayam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam

Unnata prarthitha shesha samsadhakam
Sannata lowkika nandada sreepadam
Bhinna karmashaya prani samprerakam
Tanna kim neti vidvatsu meemaamsitam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam

Vipra mukhyai sada vedava donmukhai
Supratha paikshiti shaikshvarai-schachitam
Apra tharkaryorusam vidgunam nirmalam
Sapraka shajara nandaro pamparam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam

Attyayo yesya kenapi na kwapihi
Pratyayo yadgune shuthamaa nam parah
Satya sadkalpa yekovaren yovashi
Matya noonai sada vedava doditah
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam

Pashyatam dukha santana nirmoolanam
Drushyatam drushyata Mityaje-sharshitam
Nashyatam dooragam sarvada-pyathmagam
Vashyatam svecchaya sajjane-shwagatam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam

Agrajam yah sasar jajamagya kruti
Vigraho yesya sarve guna yevahi
Ugra aadhyopi yesyatmaja gyathmajah
Sadgruhi tah sada yah param daivatam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam

Achyuto yogunai nirthya mevakhilai
prachyuto shesha doshai sada purthitah
Uchyate sarva vedoruva dairajah
Svarchite bramha rundraindra purvaih sada
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo sudevam

Dhaaryate yenah vishvam sada jaadikam
Vaaryate shesha dukham nijah dhyayinaam
Paaryate sarva manyainayath paryathe
Kaaryathe chakilam sarva bhuthai sada
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam

Sarva papaniyath samsmruthe samshayam
Sarvada yanthi bhakthya vishuddatamanaam
Sarva gurvadi girvana samsthanadah
Kurvathe karma yat preetaye sajjanah
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam

Akshayam karma yasmin pare swarpitham
Prakshayam yanthi dukkhani yennamatah
Aksharo yojarahah sarva daivaamrutah
Kukshigam yesya vikshwam sada jadikam
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam

Nandi thirthoru sannamino nandinah
Sanda danahah sadananda devemateem
Manda haasaruna paagdadha thonnati
Vandita shesha devaadi vrindam sada
Preenayamo vasudevam devatha mandala khanda mandanam, preenayamo vasudevam

Preenayamo Vasudevam Video Song

 

Conclusion:

We hope Preenayamo Vasudevam Lyrics in Kannada will definitely help you. If you find this helpful then please help us by sharing this article with your friends and family.

If you need any changes in the above lyrics or you find any mistakes please feel free to contact us by visiting our Contact Us Page. Thank You…

Keep Connected with us…

Leave a Comment